Eficienta energetica Scoala nr 10

“CREŞTEREA  EFICIENŢEI  ENERGETICE   A  CLĂDIRILOR   PUBLICE  DIN  MUNICIPIUL TECUCI  – ŞCOALA GENERALĂ NR.10 “DIMITRIE STURDZA”, STR.1 DECEMBRIE 1918, NR.26, LOCALITAEA  TECUCI, JUDEŢUL  GALAŢI”

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci ,in calitate de beneficiar ,implementează proiectul “Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci  – Scoala Generala Nr.10 “Dimitrie Sturdza”, str.1 Decembrie 1918 , nr.26 ,  localitatea Tecuci, judeţul Galaţi” , cod SMIS 118527. Proiectul este  cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin  Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – ”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice”.

 

Perioada de implementare a proiectului: 01.09.2017 – 31.10.2019

Valoarea totală a proiectului este de 1.153.783,88 lei,din care:

 • Valoarea eligibilă neramburasabilă din FEDR: 862.242,44(85%) lei
 • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 131.872,37(13%) lei
 • Valoarea cofinanţării eligibile a benefiaciarului: 20.288,06(2%) lei

Valoarea neeligibilă(inclusiv TVA): 139.381,01 lei

 

Obiectivul general al proiectului:

Creşterea eficienţei energetice , a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile ȋn infrastructurile publice la nivelul Municipiului Tecuci , ȋn particular la nivelul clădirilor corp Ateliere şI corp Sală de Sport din cadrul Şcolii Generale nr. 10 “Dimitrie Sturdza”, care să conducă la un consum redus de energie şi limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Clădirea corp Ateliere construită in anul 1900 si clădirea corp Sală de Sport construită in anul 1989 au proprietăţi termice scăzute. Proiectul propune implementarea măsurilor de eficienţă energetică ȋn infrastructura publică a construcţiilor corp Ateliere si corp Sală de Sport  din cadrul Şcolii Generale nr.10 “Dimitrie Sturdza”unde ȋşi desfăşoară activitatea elevii şi profesorii din cadrul şcolii anterior numită , măsuri ce vor duce la ȋmbunătăţirea condiţiilor pentru beneficiarii direcţi (elevi şi profesori ai Şcolii Generale  nr.10 “Dimitrie Sturdza”) şi indirecţi prin sporirea condiţiilor de confort interior al clădirilor, reducerea  consumului energetic, reducerea costurilor de ȋntreţinere pentru ȋncălzire şi apă caldă menajeră conducând  la utilizarea eficientă a resurselor de energie ,ȋn  coformitate cu Strategia Europa 2020.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

Realizare de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizare energiei din surse regenerabile, la nivelul clădirilor corp Ateliere şi corp Sală de Sport din cadrul Şcolii Generale nr.10 “Dimitrie Sturdza”, situate la adresa din, str.1 Decembrie 1918 ,nr.26,Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi contribuindu-se astfel la un cosum redus de energie şi limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Asfel,  investiţiile ce se vor realiza prin proiect la nivelul  clădirilor corp Ateliere şi corp Sală Sport a Şcoli  Generale nr.10 “Dimitrie Sturdza” vor conduce la ȋndeplinirea OS al proiectului prin:

 • Reducerea consumului energetic,in favoarea ocupantului clădirii (Şcoala “Dimitrie Sturdza”) care va avea costuri mai mici, dar şi a beneficiarilor indirecţi prin contribuţia cu această investiţie la reducerea sărăciei energetice in România şi la economisirea banului public;
 • Reducerea emisiilor poluante generate de producerea ,transportul şi consumul de energie ,ȋn favoarea beneficiarilor direcţi şi indirecţi, prin creşterea nivelului de sănătate al populaţiei, dar şi prin protecţia mediului şi implicit dezvoltare durabilă a României;
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior ,ȋn favoarea beneficiarilor direcţi;
 • Reducerea costurilor de ȋntreţinere pentru ȋncălzire şi apă caldă menajeră , ȋn favoare ocupantului clădirilor dar şi a beneficiarilor indirecţi;
 • Îmbunătăţirea calităţii activităţilor desfăşurate ȋn cadrul clădirii publice;
 • Realizare unor construcţii ȋmbunătăţite ,care asigură totodată şi un aspect urbanistic ȋmbunătăţit;
 • Asigurarea contribuţiei la ȋndeplinirea indicatorului de utilizare eficientă a resurselor de energie , de gestionare inteligentă a energiei şi a ȋnlocuirii energiei din surse neregenerabile cu energie din surse regenerabile;
 • Îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Programul de ȋmbunătăţire a eficienţei energetice a Municipiului Tecuci.

Clădirile corp Ateliere şi corp Sală de Sport in prezent se află mult sub prevederile normelor actuale de confort şi consum energetic,ȋn certificatul de performanţă energetică a clădirii nota energetică este de 67,7 pentru corp Ateliere ,respectiv de 60,8 pentru corp Sală Sport.    Soluţiile de reabilitare termică a celor două clădiri propuse prin proiect au indicatori tehnico-economici ce conduc la o economie de energie de 53.405 kWh/an pentru corp Atliere, respectiv de 82.755 kWh/an pentru Corp Sală de Sport cât si la termene de recuperarea investiţiei de 31,8 ani pentru corp Ateliere, respectiv de 27,6 ani pentru corp Sală de Sport,pentru o suprafaţă ȋncălzită a clădirii de272,140 mp pentru corp Ateliere , respectiv de307,640 mp pentru corp Sală de Sport.

Consumul total anual de enrgie primară pentru clădirile ȋn situaţia reabilitate din surse regenerabile şi fosile va fi de 66.165,46 kWh/an pentru corp Ateliere  ,respectiv de 80.046,93 kWh/an pentru corp Sală de Sport.

Consumul total anual de enrgie primară (utilizând surse neregenerabile) va fi de 132,01 kWh/mp.an pentru corp Ateliere si de 133,81 kWh/mp.an pentru corp Sală de Sport.

Consumul anual specific de energie primară pentru ȋncălzire (utilizând surse neregenerabile) va fi de 1,97 kWh/mp.an pentru corp Ateliere si de4,59 kWh/mp.an pentru corp Sală de Sport.

După realizarea intervenţiilor prevăzute prin proiect privind creşterea eficienţei energetice a celor două clădiri se vor obţine:

 • o reducere a consumului anual specific de energie finală de la 384,700 kWh/mp.an la 188,461 kWh/mp.an pentru corp Ateliere ,respectiv de la 464,400 kWh/mp.an la 195,400 kWh/mp.an pentru corp Sală de Sport;
 • o reducere a consumului anual specific de energie finală pentru ȋncălzirea spaţiilor de la257,420 kWh/mp.an la 61,213 kWh/mp.an la corp Ateliere , respectiv de la 350,570 kWh/mp.an la 77,060 kWh/mp.an la corp Sală de Sport.
 • o reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 de17.212,86 kg CO2/an pentru corp Ateliere si de 24.918,84kg CO2/an la corp Sală de Sport,asfel emisiile de CO2 se vor situa sub valorile corespunzătoare stabilite pentru 31.12.2018;
 • un consum total anual specific de energie finală utilizând surse regenerabile de 138,90 kWh/mp.an la corp Ateliere si de 157,98 kWh/mp.an la corp Sală de Sport.

La finalul implementării măsurilor proiectului ,energia produsă din surse regenerabile va atinge un nivel de45,70 % pentru corp Ateliere ,respectiv de 48,57 % pentru corp Sală de Sport din totalul consum de enrgie primară al clădirii reabilitate.

Prin aplicarea tuturor soluţiilor propuse se va obtine reducerea consumului de energie termică pentru ȋncălzirea spaţiilor cu76,22 % la corp Ateliere şi cu78,02 % la corp Sală de Sport.

 

Grupul ţintă:

Beneficiarii direcţi: elevii şi personalul unităţii de ȋnvăţământ  Şcoala Generală nr.10 “Dimitrie Sturdza”

Beneficiarii indirecţi:ȋntreaga populaţie a Municipiului Tecuci

Pe toată perioada de implementare a proiectului şi de realizare a activităţilor propriu-zise de reabilitare a celor două clădiri in vederea creşterii eficienţei energetice a acestora se va respecta principiul egalităţii de gen,promovându-se tratamentul egal ȋntre femei şi bărbaţi prin activităţile previzionate ale proiectului.

Toate activităţile care se desfăşoară ȋn cadrul proiectului vor respecta Legea privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare ,atât din punctul de vedere al echipei de management,cât şi din al personalului care va participa la realizarea activitâţilor propriu-zise de ȋmbunătăţire a izolaţiei termice a clădirilor.

Luând ȋn considerare că ȋn elaborarea şi implementarea proiectului se va promova egalitatea de şanse şi de tratament,un aspect ce se va respecta cu stricteţe este acela de participarea deplină a persoanelor cu dizabilităţi la viaţa economică şi socială care se va desfăşura in activităţile instituţiei.În acest sens,pentru infrastructura realizată se vor crea facilităţi de acces pentru persoane cu dizabilităţi,precum şi dotări cu echipamente specifice.

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Tecuci,str. 1 Decembrie 1918,nr.66 sau la telefon:0372.364.111, e-mail:fondurieuropene@municipiultecuci.ro

Persoană de contact: Trifan Dan, manager proiect.