Eficienta energetica-Sala Popular

”CREŞTEREA  EFICIENŢEI  ENERGETICE   A  CLĂDIRILOR   PUBLICE  DIN  MUNICIPIUL  TECUCI –CLĂDIRE SALA POPULAR, STR.REPUBLICII, NR.9, LOCALITATEA  TECUCI, JUDEŢUL  GALAŢI”

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul “Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Clădire Sala Popular, str.Republicii, nr.9, localitatea Tecuci, judeţul Galaţi” , Cod SMIS 118531. Proiectul este  cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională 2014-2020, Axa Prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – ”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice”.

Perioada de implementare a proiectului:   01.09.2017-30.11.2019.

Valoarea totală a proiectului de este de 1.180.800,65 lei, din care:

Valoarea totală eligibilă este de 1.104.330,99 lei, din care:

 • Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 938.681,34 lei (85%)
 • Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 143.563,03 lei (13%)
 • Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 22.086,62 lei (2%)

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 76.469,66 lei.

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, în particular la nivelul clădirii Sălii Popular, care să conducă la un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Clădirea Sala Popular construită în anul 1975, are proprietăți termice scăzute. Proiectul propune implementarea măsurilor de eficiență în infrastructura publică a construcției Clădirii Sala Popular, măsuri ce vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de confort interior al clădirii pentru beneficiarii direcți și indirecți, reducerea consumului energetic, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră- conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Realizarea de investiții pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile, la nivelul clădirii Sala Popular, situată la adresa din strada Republicii, nr. 9, localitatea Tecuci, județul Galați contribuindu-se astfel la un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Astfel, investițiile ce se vor realiza prin proiect la nivelul clădirii Sala Popular vor conduce la îndeplinirea OS al proiectului prin:

 • Reducerea consumului energetic, în favoarea ocupantului clădirii care va avea costuri mai mici, dar și a beneficiarilor indirecți prin contribuția cu această investiție, la reducerea sărăciei energetice în România și la economisirea banului public;
 • Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, în favoarea

beneficiarilor direcți și indirecți, prin creșterea nivelului de sănătate a populației, dar și pentru protecția mediului și implicit dezvoltarea durabilă a României;

 • Îmbunătățirea condițiilor de confort interior, în favoarea beneficiarilor direcți;
 • Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră, în favoarea ocupantului clădirii dar și a beneficiarilor indirecți;
 • Îmbunătățirea calității activităților desfășurate în cadrul clădirii publice;
 • Realizarea unei construcții îmbunătățite, care asigură totodată și un aspect urbanistic îmbunătățit;
 • Asigurarea contribuției la îndeplinirea indicatorului de utilizare eficientă a resurselor de energie, de gestionare inteligentă a energiei și înlocuirea energiei din surse neregenerabile cu energie din surse regenerabile;
 • Îndeplinirea obiectivrlor stabilite prin Progrogramul de îmbunătățire a eficienței

energetice Tecuci.

Clădirea în starea actuală se află mult sub prevederile normelor actuale de confort si consum energetic, în certificatul de performanță energetică a clădirii nota energetică este de 76,35.

Soluțiile de reabilitare termică a clădirii propusa prin proiect au indicatori tehnico-economice ce conduc la o economie de energie de 158,212kWh/an cât și la termene de recuperare a investiției de 36,8 ani, pentru o suprafață încălzită a clădirii de 834.800 mp.

Consumul anual de energie primară pentru clădirea în situația reabilitată din surse regenerabile si fosile va fi de 129852,24kWh/an

Consumul total anual de energie primară (utilizând surse neregenerabile) va fi de 115,30 kWh/mp.an.

Consumul anual specific de energie primară pentru încălzire (utilizând surse neregenerabile) va fi de 28,63 kWh/mp.an.

După realizarea intervențiilor prevăzute prin proiect privind creșterea performanței energetice a clădirii se vor obține:

 • o reducere a consumului total anual specific de energie finală de la 296,221kWk/mp.an la 106,700kWh/mp.an;
 • o reducere a consumului total anual specific de energie finală pentru încălzirea spațiilor de la 264,323kWh/mp.an la 74,780kWh/mp.an;
 • o reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 de 40.163,38 kg CO2/an, astfel emisiile CO2 se vor situa sub valorile corespunzătoare stabilite pentru 31.12.2018;
 • un consum total anual specific de energie finală utilizând surse regenerabile de 50,31kWh/mp.an;

La finalul implementării măsurile proiectului, energia propusă din surse regenerabile va atinge un nivel 25,87% din totalul consum de energie primară al clădirii reabilitate. Prin aplicarea tuturor soluțiilor propuse se va obține reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea spațiilor cu 71,71%.

Grupul țintă:

Beneficiarii directi: elevii și angajații Sălii Popular și beneficiarii indirecți: locuitorii Municipiului Tecuci

 

Pe toată perioada de implementare a proiectului și de realizare a activităților propriu-zise de reabilitare a clădirii în vederea creșterii eficienței energetice a acesteia se va respecta principiul egalității de gen, promovându-se tratamentul egal între femei și bărbați prin activitățile previzionate ale proiectului.

Toate activitățile care se desfășoară în cadrul proiectului vor respecta Legea privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, atât din punct de vedere al echipei de implementare , cât și din al personalului care va participa la realizarea activităților propriu-zise de îmbunătățire a izolației termice a clădirii.

Luând în considerare că în elaborarea și implementarea proiectului se va promova egalitatea de șanse și de tratament, un aspect ce se va respecta cu strictețe este acela de participăare deplină a persoanelor cu dizabilități la viața economică și socială care se va desfășura în activitățile instituției. În acest sens, pentru infrastructura realizată se va crea facilități de acces pentru persoanele cu dizabilități.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66 sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.

Persoană de contact: Chițu Daniel Cristi, manager proiect.

 

Mun. Tecuci - Cladire Sala Popular - SMIS 118531 - prezentare proiect pag 1Mun. Tecuci - Cladire Sala Popular - SMIS 118531 - prezentare proiect pag 2 Mun. Tecuci - Cladire Sala Popular - SMIS 118531 - prezentare proiect pag 3- 50 buc

Mun. Tecuci - Cladire Sala Popular - SMIS 118531 - invitatie (2)