Despre Proiectul Scoala Prietena ta

                                                COMUNICAT DE PRESĂ 

           CONFERINȚA DE LANSARE A PROIECTULUI  ȘCOALA PRIETENA TA

 

Vineri, 8 iunie 2018, ora 13, în Sala de spectacole „Ion Petrovici” Tecuci, va avea loc Conferința de lansare a proiectului  Școala Prietena Ta.

Solicitant: UAT Municipiului Tecuci

Partener principal: Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”

Parteneri asociați: Liceul Tehnologic „Ovid Caledoniu”, Școala Gimnazială „Anghel Rugină” și Grădinița nr.11.

Titlu proiect: Școala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusivă a grupurilor vulnerabile.

Cod apel: POCU/74/6/18 Cod proiect 106238

Componenta 1 Programul „ŞCOALĂ PENTRU TOŢI”

Axa prioritară : Educație și competențe

Program cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Valoarea totală a proiectului este de: 7.747.308,02 lei  din care:

UAT Municipiul Tecuci : 6.701.963,99 lei

Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” Tecuci: 1.045.344,03 lei

Grupul Țintă : 1415 persoane, conform analizelor de nevoi elaborate pentru unitatile de învățământ participante la proiect.

Domeniu de implementare : Educație

Obiectivului major al programului POCU: „dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate”

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta creșterea accesului la educație a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, prin implementarea de măsuri integrate de îmbunătățire a competențelor personalului didactic, de management și de sprijin pentru servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile elevilor și prin intervenții directe asupra copiilor și părinților pentru sprijinirea participării la educație, precum si măsuri integrate de reducere și prevenire a abandonului școlar.

Obiective specifice:

 • OS 6.2 „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar a 120 de copii, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității rome și a celor din mediul rural”.
 • OS 6.3 Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunităților egale pentru 630 de elevii apartinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității rome și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic”.
 • OS 6.4 „Reîntoarcerea în sistemul de educatie  și formare, inclusiv prin programe de tip A Doua Șansă și programe de formare profesională a 50 de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie”

Programe derulate:

 • Educație Timpurie
 • Consiliere, informare și educație parentală
 • Step by Step
 • Clubul Copiilor
 • Școala după Școală
 • Cercul de Capacitate
 • ProFamilia
 • Școala de Vară
 • A Doua Șansă
 • Parteneriate pentru Educație

Rezultate așteptate

 • Creșterea participării la învățământul antepreșcolar și școlar prin atragerea a 120 de copii din segmentul de vârstă 2– 3 ani,
 • Consiliere pentru 45 de părinți privind beneficiile educației timpurii,
 • 15 preșcolari beneficiază de servicii moderne de educație,
 • 78 de preșcolari beneficiază de servicii de facilitare a tranziției de la grădiniță la școală
 • 120 de părinți beneficiază de servicii de informare și educație parentală,
 • Reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru 630 de elevi aparținând grupurilor vulnerabile,
 • Reîntoarcerea în sistemul educațional și de formare a 50 de tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie,
 • Îmbunătățirea competențelor a 150 de cadre didactice, personal de management și de sprijin din unitățile de învățământ implicate în proiect,
 • 5 parteneriate pentru susținerea procesului educațional în comunitate între autorități publice, societatea civilă și mediul privat.

Contact:

Manager de proiect : Cătălina Florentina Codău

Tel. : 0725802072

Fax : 0236/816054

E-mail: cataeve1974@yahoo.com