Despre Proiect

Titlu proiect: ”Șansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesională, ocupare, asistență socială și locuire, în cartierul Nicolae Bălcescu – Tecuci”

Axa Prioritară: ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei”

Obiectivul tematic 9: ”Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare”

Prioritatea de investiții 9.ii: ”Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate”

Obiectivul specific 4.2: ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului:

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, în comunitatea delimitată din orașul Tecuci, județul Galați, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială, inserția pe piața muncii și îmbunătățirea calității vieții.

OBIECTIVELE SPECIFICE (OS):

 1. OS1 – Creșterea accesului și participării la educație (ante-preșcolară, preșcolară, învățământ primar și secundar, a doua șansă, școală după școală) a 553 membri ai comunității marginalizate (non-rome), prin implementarea de programe specializate, integrate, adaptate nevoilor specifice comunității.

Decalajul educațional reprezintă o premisă principală ce cauzează procesul de marginalizare a unei gospodării și/sau a unei comunități. Conform analizei socio-economice în comunitatea marginalizată din Tecuci, observăm un procent semnificativ din populație care fie nu a finalizat traseul educațional obligatoriu, fie nu deține o calificare necesară care să îi faciliteze accesul pe piața muncii.

În sprijinul acestui obiectiv specific, propunem următoarele intervenții:

– Clubul copiilor – furnizarea de servicii de integrare rapidă a 60 copii în învățământul preșcolar și primar;

– Școala Părinților – furnizarea de servicii de informare și educație parentală pentru 80 de părinți și 100 de copii;

– Școală după Școală (SDS) pentru 20 copii din ciclul primar și gimnazial;

– Cercuri de capacitate pentru 10 școlari în fiecare an (în total 30 școlari);

– Școala de Vară – propune activități de remediere comportamentală și aptitudinală, orientare în carieră, activități de socializare precum și activități de educație plastică sau jocuri distractive, cu scop educativ indirect pentru 80 copii;

– Cercuri de bacalaureat pentru 10 elevi din clasele de liceu terminale în fiecare an de derulare a proiectului (în total 30 elevi);

– Cercul Excelenței pentru 10 copii supradotați și/sau talentați.

 1. OS2 – Dezvoltarea mediului economic și social al comunității marginalizate (non-rome) din Tecuci, prin programe inovative de formare, de consiliere, orientare, mediere și integrare pe piața muncii și prin programe de antreprenoriat, inclusiv a ocupării pe cont propriu pentru 305 persoane.

Ieșirea din sărăcie și din statutul de comunitate marginalizată nu se poate realiza fără dezvoltarea mediului economic și social al comunității. Conform analizei socio-economice, în comunitatea marginalizată din Tecuci, observăm un procent semnificativ din populație care nu deține cunoștințele și abilitățile necesare pentru ocuparea unui loc de muncă și nici nu are acces la finanțarea unei idei de afaceri.

În sprijinul acestui Obiectiv Specific, propunem următoarele intervenții:

– Sesiuni de grup de informare, orientare și consiliere profesională pt orientare/reorientare în carieră și pt. Identificarea parcursului individual necesar încadrării pe piața muncii a 305 persoane din GT și/sau menținerii în câmpul muncii ( pentru persoanele care vor să înceapă o afacere)

– Cursuri de competențe profesionale comune mai multor ocupații, competențe cheie pt. educație și instruire de-a lungul întregii vieți necesare oricărui profil de angajat, adresate 305 persoane din GT

– Formare profesională inițială și continuă (calificare/perfecționare) pt. 244 persoane din GT

– Mediere pentru 195 de persoane din GT

– ”Competențe antreprenoriale” către 40 persoane (2 grupe) din GT

– Sesiuni individuale de consultanță și mentoring pentru 40 persoane din GT

– Concurs selecție 15 planuri de afaceri;

– Subvenționare microgranturi în valoare de 25.000 euro pentru 15 planuri de afaceri selectate;

– Consultanță și mentoring pentru dezvoltarea afacerilor înființate.

 1. OS3 – Înființarea Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată (CMAI) și dezvoltarea acestuia prin punerea la dispoziția acestuia de instrumente și metode moderne de inovare socială ce s-au dovedit a fi bune practici la nivel European, pentru oferirea unui set de servicii integrate medicale și sociale, de promovare a egalității de șanse și de combatere a discriminării în cadrul comunității marginalizate (non-romă), pe perioada derulării proiectului, precum și după finalizarea acestuia.

Conform analizei socio-economice în comunitatea Tecuci, observăm necesitatea înființării Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată (CMAI) care să vină în sprijinul GT prin servicii sociale și medicale care să susțină soluționarea problemelor membrilor GT la nivel integrat.

În sprijinul îndeplinirii acestui OS, propunem următoarele intervenții:

– Înființare și operaționalizare Centru Multifuncțional de Asistență Integrată (CMAI) în comunitatea marginalizată din Tecuci;

– Supunerea acreditării a 8 servicii sociale primare în cadrul CMAI;

– Furnizarea unei serviciu medical de prevenție și tratament stomatologic pentru întreg GT (553 persoane);

– Furnizarea a 7 servicii sociale primare acreditate/autorizate către GT în funcție de nevoi și menținerea lor ca servicii funcționale ale CMAI;

– Realizarea unei campanii de conștientizare și promovare CMAI către întreg Grupul Țintă (GT): Oferirea de Kit-uri specifice (igienă, contraceptive, plasturi antifumat, etc, evenimente, material prezentare, pagină web, etc)

 1. OS4 – Creșterea gradului de siguranță a 20 familii ce fac parte din comunitatea marginalizată (non-rome) Tecuci, prin îmbunătățirea condițiilor de locuire precum și asigurarea de asistență juridică, acolo unde este cazul, pentru reglementarea actelor de identitate și/sau proprietate.

Conform analizei socio-economice, în comunitatea marginalizată din Tecuci observăm necesitatea îmbunătățirii condițiilor de locuire precum și asigurarea de asistență juridică pentru persoane din GT. Un procent nu foarte ridicat trăiesc în locuințe supraaglomerate, însă în majoritatea acestora trăiesc în spații cu condiții precare de locuit. Acest obiectiv specific asigură o intervenție în creșterea calității vieții și locuirea în condiții de siguranță.

În sprijinul îndeplinirii OS4, propunem prin proiect următoarele:

– Evaluare a 50 locuințe pentru selecția de intervenție;

– Reabilitare/amenajare/îmbunătățire/igienizare a 20 locuințe care dețin acte de proprietate sau sunt dispuse să reglementeze situația actelor de proprietate;

– Reglementare acte de proprietate pentru 10 gospodării;

 1. OS5 – Identificarea, dezvoltarea și consolidarea de parteneriate în vederea rezolvării, prin metode inovative susținute de resurse locale, a problemelor comunității, inclusiv integrarea cu alte inițiative locale/comunitare, precum și implicarea activă/voluntară a membrilor comunității pentru implementarea bunelor practici introduse de proiect.

În sprijinul îndeplinirii acestui OS, propunem următoarele intervenții:

 • Realizare parteneriat care să susțină activitatea CMAI (CMAI, Direcția de Asistență Socială, Cabinete medicale, ONG, Școală, Biserica, etc)
 • Realizare parteneriat care să susțină integrarea persoanelor inactive pe piața muncii, cu accent pe integrarea tinerilor și pe reintegrarea delicvențelor minori (Centru Angajare – Parteneriat cu Consiliul Judeþean, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, Licee și Școli profesionale din regiune, Patronate, pentru a veni în întâmpinarea problemei legată de inserția pe piața muncii a tinerilor și reintegrarea delicvențelor minori)
 • Crearea Comitetului de Inovare Comunitară – lideri informali ai comunității care contribuie la soluționarea problemelor mebrilor ei prin măsuri de inovare socială;
 • Campanie de conștientizare asupra implicării active în vederea soluționării problemelor identificate în comunitate;
 • Trei întâlniri cu personalități din diverse domenii pentru încurajarea membrilor comunității să iasă din statutul de comunitate marginalizată (inovare socială);
 • Curs de promotor dezvoltare comunitară pentru 20 de persone din GT;
 • Curs voluntariat pentru 20 de persoane din GT
 • Tabăra de instruire pentru 20 de viitori activiști/membri ai Comitetului de Inovare Comunitară.

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă vizat de proiect se află în comunitatea marginalizată din Tecuci, delimitată prin analiza comunității realizată înainte de elaborarea proiectului și cuprinde 553 persoane (Persoane în risc de sărăcie și excluziune socială care au domiciliul/ locuiesc în comunitatea marginalizată vizată de intervenþie).

Grupul țintă se va încadra în una din cele 3 categorii:

 1. a) Persoane aflate în risc de sărăcie
 2. b) Persoane care se confruntă cu o deprivare materială severă
 3. c) Persoane care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a activitaþii.

proiectul căutând să asigure o abordare integrată prin asigurarea intervenției la nivel de gospodărie, în sensul că se va interveni către membrii întregii gospodării cu acțiuni specifice vârstei și nevoilor acestora (pentru copii – educație, servicii sociale, locuire și inovare socială, după caz, pentru adulți – educație sau formare profesională continuă, servicii sociale, ocupare, locuire și inovare socială, după caz, pentru vârstnici – servicii sociale, ocupare, locuire, inovare socială, după caz).

REZULTATE AȘTEPTATE

 1. 60 de copii din Grupul Țință, cu vârsta cuprinsă între 3-6 ani care nu au frecventat grădiniþa și/sau care nu s-au integrat în mediul educaþional și urmează să se înscrie în clasa pregătitoare sau clasa I, participă la un program intensiv de 2 luni de pregătire și dezvoltare cunoștinþe și abilităþi pentru integrare în sistemul de învaþamânt formal, în vacanþa de vară, pe perioada de 3 ani de desfășurare a proiectului – Clubul Copiilor. Astfel, în fiecare an de implementare a proiectului, 20 de copii cu riscul de a abandona școala și de a fi excluși social au șansa să își formeze deprinderile și abilităþile necesare pentru școală și să pornească pe drumul educaþiei cu bagajul necesar de cunoștinþe. Rezultatul este obþinut ca urmare a implementării subactivităþii 1.1 și aduce beneficii pe termen lung copiilor participanþi, precum și comunității, asigurând șanse egale celor cu posibilităþi reduse de a participa la educaþie precum și schimbarea de mentalități în ceea ce privește importanța educației de la varse foarte mici. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 1 al proiectului și la atingerea indicatorului de realizare 4S43, 4S43.2 și 4S45 al apelului, precum și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 42. 60 de copii din Grupul Țintă, participanți la programul desfășurat în cadrul activității Clubul Copiilor primesc kit-uri cu materiale de
 2. 60 de copii din Grupul Țintă, participanți la programul desfășurat în cadrul activității Clubul Copiilor primesc kit-uri cu materiale de învățare, jocuri și jucării educaț Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 1.1 și aduce beneficii pe termen lung copiilor participanți precum și comunității asigurând șanse egale celor cu posibilități reduse de a participa la educație precum și schimbarea de mentalități în ceea ce privește importanța educației de la varse foarte mici. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 1 al proiectului și la atingerea indicatorului de realizare 4S43, 4S43.2 și 4S45 al apelului precum și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41.
 3. 80 de părinți (sau bunici/tutori care cresc copii în lipsa părinților acestora) din Grupul Țintă beneficiază de servicii de informare și educație parentală – Școala Părinților pe o perioadă de 1 an, întâlniri bilunare, 24 de ateliere. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 1.2 – Școala Părinților și aduce beneficii părinților participanți întrucât aceștia vor fi familiarizați cu tematici de interes pentru părinți în educația copiilor lor (igienă, sănătate, nutriție și alimentație sănătoasă, abilitați de viață și socio emoționale ale copilului, metode de educație parentală pozitivă) precum și beneficii copiilor care au ocazia ca în timpul jocurilor de echipă și de familie să primească în practică, sub supervizarea experților psihologi, modalitatea sănătoasă de a fi educați pentru o dezvoltare armonioasă și stabilirea de obiective care să le asigure un sprijin constant pe tot parcursul copilăriei.

Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 1 al proiectului, la atingerea indicatorului de realizare 4S43, 4S43.2 și 4S45 al apelului precum și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41. Responsabilizarea părinților față de imprimarea unui parcurs de viață al copiilor lor și atitudinea pozitivă care se creează între părinții și copiii acestora prin implementarea acestei activități în comunitatea marginalizată în care intervine proiectul va avea o influență pozitivă și asupra atingerii indicatorului de rezultat imediat 4S37, 4S37.2, 4S38 și 4S38.2.

 1. 80 de părinți (sau bunici/tutori care cresc copii în lipsa părinților acestora) din Grupul Țintă beneficiază de pachete de acompaniere. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 1.2 – Școala Părinților și aduce beneficii părinților participanți întrucât aceștia, în timp ce sunt familiarizați cu tematici de interes pentru părinți în educația copiilor lor (igienă, sănătate, nutriție și alimentație sănătoasă, abilitați de viață și socio emoționale ale copilului, metode de educație parentală pozitivă) au posibilitatea să pună în practică tot ceea ce au fost învățați, precum și beneficii copiilor care au ocazia ca în timpul jocurilor de echipă și de familie să primească în practică, sub supervizarea experților psihologi, modalitatea sănătoasă de a fi educați pentru o dezvoltare armonioasă și stabilirea de obiective care să le asigure un sprijin constant pe tot parcursul copilăriei. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 1 al proiectului, la atingerea indicatorului de realizare 4S43, 4S43.2 și 4S45 al apelului precum și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41. Responsabilizarea părinților față de imprimarea unui parcurs de viață al copiilor lor și atitudinea pozitivă care se creează între părinții și copiii acestora, prin implementarea acestei activități în comunitatea marginalizată în care intervine proiectul, va avea o influență pozitivă și asupra atingerii indicatorului de rezultat imediat 4S37, 4S37.2, 4S38 și 4S38.2.
 2. 100 de copii din GT cu vârsta maximă de 15 ani beneficiază de informare pe teme de interes specific vârstei și sunt beneficiarii direcți ai educației parentale asigurate părinților lor sau tutorilor, după caz. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 1.2 – Școala Părinților și aduce beneficii copiilor participant împreună cu familia, deoarece au ocazia ca în timpul jocurilor de echipă și de familie să primească în practică, sub supervizarea experților psihologi, modalitatea sănătoasă de a fi educați pentru o dezvoltare armonioasă și stabilirea de obiective care să le asigure un sprijin constant pe tot parcursul copilăriei.

Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 1 al proiectului, la atingerea indicatorului de realizare 4S43, 4S43.2 și 4S45 al apelului precum și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41.

 1. 100 de copii din GT cu vârsta maximă de 15 ani beneficiază de pachete de acompaniere. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 1.2 – Școala Părinților și aduce beneficii copiilor participanți întrucât aceștia, în timp ce sunt familiarizați cu tematici precum igiena, sănătate, nutriție și alimentație sănătoasă au posibilitatea să pună în practică tot ceea ce au fost învățați, Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 1 al proiectului, la atingerea indicatorului de realizare 4S43, 4S43.2 și 4S45 al apelului precum și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41.
 2. 1 instituție de învățământ din comunitatea marginalizată este acreditată, începând cu anul școlar 2017-2018, pentru programul Școala după Școala (SDS). Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 1.3 – SDS și reprezintă îmbunătățirea situației Grupului Țintă, copii în ciclul primar și gimnazial, în ceea ce privește educaț Beneficiile oferite de programul SDS implementat de către partener, sunt de furnizare de servicii educaþionale specializate informale și nonformale care să amelioreze comportamentul de adaptare școlară; de supraveghere și îndrumare în efectuarea temelor; de asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber; de prevenire a neglijării copilului și a problemelor de adaptare școlară ;de integrarea mai rapidă în programul școlar prin creșterea adaptabilităþîi la acest tip de mediu; de sensibilizare a comunităþîi făþa de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-și forma deprinderi dezirabile de petrecerea timpului liber, de a accepta diversitatea; de micșorare a factorilor generatori de situaþii de risc; de stimulare și dezvoltare a stimei de sine; de dezvoltare de activități specifice pentru elevii capabili de performanță; Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 1, la atingerea indicatorului de realizare 4S43, 4S43.2 și 4S45 al apelului precum și la realizarea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41. Programul “SDS” va avea o influență pozitivă și asupra atingerii indicatorului de rezultat imediat 4S37, 4S37.2, 4S38 și 4S38.2, prin faptul că părinții vor avea posibilitatea să se implice mai mult în acțiuni care să le dezvolte capacitatea profesională și să ocupe un loc de muncă sau să lucreze independent.
 3. 20 școlari din Grupul Țintă înscriși în ciclul primar și gimnazial beneficiază de activitățile programului Școală după Școală. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 1.3 – Școală după Școală și reprezintă îmbunătățirea situației Grupului Țintă, copii în ciclul primar și gimnazial, în ceea ce privește educaț Beneficiile obținute de către cei 20 copii din comunitatea marginalizată înscriși la programul Școală după Școală sunt de accesare de servicii educaþionale specializate informale și nonformale care să amelioreze comportamentul de adaptare școlară; de obținere a supravegherii și de îndrumare în efectuarea temelor; de creare a unui cadru securizat de petrecere a timpului liber; de prevenire a neglijării lui și de soluționare a problemelor de adaptare școlară; de integrarea mai rapidă în programul școlar prin creșterea adaptabilităþii la acest tip de mediu; de formare de deprinderi dezirabile de petrecerea timpului liber, de dezvoltare a capacității de a învăța, de a se comporta,de a socializa, de a accepta diversitatea; de micșorare a factorilor generatori de situaþii de risc; de optimizare psihocomportamentală a școlarului mic, prin folosirea activităþilor de grup și a unor metode art-terapeutice; de stimulare și dezvoltare a stimei de sine, a conștiinþei propriei identităþi, a comunicării interpersonale și a relaþionarii; de dezvoltare de activități specifice pentru elevii capabili de performanță; de încurajare a lecturii independente; Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 1 al proiectului, la atingerea indicatorului de realizare 4S43, 4S43.2 și 4S45. precum și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41.
 4. 30 de școlari din Grupul Țintă, clasele VII și VIII, beneficiază de cercuri de pregătire pentru promovarea examenului de capacitate. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 1.4– Cercul de Capacitate și reprezintă îmbunătățirea situației Grupului Țintă, copii din clasa a VII-a și clasa a VIII-a care au nevoie de susținere pentru promovarea examenului de capacitate. Beneficiile grupului țintă se referă la aprofundarea cunoștințelor de matematică și limba română pentru clasa a VII-a și clasa a VIII-a (2 grupe de 10 copii, timp de 3 ani) în vederea promovării examenului de capacitate și asigurarea șanselor de continuitate a studiilor, activitate ce a reieșit din nevoia de creștere a procentului mic de promovabilitate a examenului de capacitate în mediul rural, în general, și în special în comunitatea marginalizată Nicolae Bălcescu din Tecuci. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 1 al proiectului, la atingerea indicatorului de realizare 4S43, 4S43.2 și 4S45, precum și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41.
 5. 400 ore de limba română și matematică sunt oferite suplimentar copiilor din clasele VII și VIII, Grup Țintă al proiectului, din orașul Tecuci. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 1.4– Cercul de Capacitate și reprezintă îmbunătățirea situației Grupului Țintă, copii din clasa a VII-a și clasa a VIII-a care au nevoie de susținere suplimentară pentru aprofundarea materiilor de examen – matematică și limba română în vederea promovării examenului de capacitate. Beneficiile grupului țintă se referă la asigurarea șanselor de continuitate a studiilor și de integrare mai facilă pe piața muncii după finalizarea acestora. De asemenea, acest rezultat contribuie la reducerea părăsirii timpurii a școlii de către copiii care întâmpină dificultăți de asimilare a materiei de examen pentru capacitate și care nu sunt susținuți de părinți în soluționarea acestor problem. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 1 al proiectului, la atingerea indicatorului de realizare 4S43, 4S43.2 și 4S45, precum și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41.
 6. 80 de copii din Grupul Țintă înscriși în ciclul gimnazial și la liceu participă la Școala de Vară. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 1.5 –Școala de Vară și aduce beneficii multiple participanților deoarece promovează desegregarea și integrarea, urmărește pregătirea copiilor pentru a se descurca mai bine în viață, completând astfel programa școlară cu activități practice și apropiate de realitatea actuală și nevoile de dezvoltare și adaptare la viaþa de adult și pentru a deveni cetățeni responsabili și adulți capabili pentru a reuși în viață. Participanții se vor cunoaște mai bine pe ei înșiși, dar și pe ceilalți colegi, vor învăța să relaționeze cu persoane de aceeași vârstă, dar și cu adulții, și sunt încurajați să își facă planuri de viitor. Se vor forma deprinderi de comunicare eficientă, vor învăța să colaboreze, să gestioneze o situație conflictuală prin comunicare asertivă și empatie. Programul Școala de Vară îi va ajuta pe copii să înțeleagă că școala nu este un mediu ostil, o corvoadă pe care să o privească temători, ci un loc plăcut unde au posibilitatea să își lărgească orizonturile, să se îmbogățească sufletește, să cunoască alți copii de vârstă apropiată și, în final, să se canalizeze înspre un deznodământ de interes: continuarea studiilor. În cadrul programului Școala de Vară se desfășoară activități de remediere comportamentală și aptitudinală, orientare în carieră, activități de socializare precum și activități cu scop educativ indirect. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 1 al proiectului, la atingerea indicatorului de realizare 4S43, 4S43.2 și 4S45, precum și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41.
 7. 80 de copii din GT înscriși în ciclul gimnazial și la liceu participă la programul de orientare în carieră în cadrul programului Școala de Vară. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 1.5 –Școala de Vară și aduce beneficii participanților deoarece le oferă oportunitatea de a identifica din această etapă (gimanzială sau liceală) aptitudini, sistemul motivațional, eficacitatea personală, modul de căutare al informațiilor, evaluarea și prelucrarea informațiilor, motivații și strategii de învățare, interese, valori, personalitatea. Beneficiul de planificare a carierei precum și elementele de educație antreprenorială și de stil de viață vor aduce un plus grupului țintă în alegerea parcursului în carieră și implicit în oferirea de șanse sporite în obținerea pe termen lung a unei calități crescute a vieț Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 1 al proiectului, la atingerea indicatorului de realizare 4S43, 4S43.2 și 4S45, precum și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41. Întrucât o parte din participanți sunt din categoria de grup țintă – liceeni, rezultatul contribuie și la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S37, 4S37.2, 4S38 și 4S38.2, parcurgerea procesului de calificare în domeniul identificat prin activitatea de orientare în carieră precum și obținerea unui loc de muncă sau inițierea de activități independente având șanse crescute.
 8. 30 liceeni din Grupul Țintă, clasele XI și XII beneficiază de cercuri de pregătire pentru promovarea bacalaureatului. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 1.6– Bacalaureat și reprezintă îmbunătățirea situației Grupului Țintă, liceeni din clasa a XI-a și a XII-a care au nevoie de susținere pentru promovarea examenului de bacalaureat. Beneficiile grupului țintă se referă la aprofundarea cunoștințelor de matematică și limba română , alte materii suplimentare (10 copii, timp de 3 ani) în vederea promovării examenului de bacalaureat și asigurarea șanselor de continuitate a studiilor, activitate ce a reieșit din nevoia de creștere a procentului mic de promovabilitate a examenului de bacalaureat în mediul rural, în general, și în special în comunitatea marginalizată Nicolae Bălcescu, Tecuci. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 1 al proiectului, la atingerea indicatorului de realizare 4S43, 4S43.2 și 4S45., precum și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41. Rezultatul contribuie și la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S37, 4S37.2, 4S38 și 4S38.2, absolvirea liceului fiind o etapă necesară pentru continuarea studiilor, pentru anumite calificări precum și pentru obținerea unui loc de muncă sau inițierea de activități independente.
 9. 1 instituție de învățământ introduce în activitatea extracuriculară programul ‘Cercul Excelenței” începând cu anul școlar 2017- 2018. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 1.7 – ”Cercul Excelenței” și reprezintă îmbunătățirea situației Grupului Țintă, copii care excelează în anumite domenii (științe exacte, științe umane, creativitate). Beneficiile oferite de programul ”Cercul Excelenței” implementat de către Școala partener în proiect, sunt de sprijinire a copiilor / tinerilor / supradotați și talentați care vor avea oportunitatea de a-și dezvolta telentele într-un mediu creat corespunzător nevoilor acestora. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 1 al proiectului, la atingerea indicatorului de realizare 4S43 și 4S45 precum și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41.
 10. 10 de persoane din Grupul Țintă beneficiază de cercul de pregătire a copiilor cu talente deosebite și/sau supradotaț Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 1.7 – ”Cercul excelenței” și reprezintă îmbunătățirea situației Grupului Țintă, copii care care excelează în anumite domenii (științe exacte, științe umane, creativitate). Beneficiile obținute de cei 10 de participanți la programul ”Cercul excelenței”, sunt de oferire a oportunității de a obține educație într-un sistem diferențiat printr-o ofertă deosebită față de cea de masă. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 1 al proiectului, la atingerea indicatorului de realizare 4S43 și 4S45, precum și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41.
 11. 305 persoane din GT beneficiază de sesiuni individuale și de grup de informare, orientare și consiliere profesională. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 2.1 – “Cariera” și reprezintă îmbunătățirea situației GT, persoane în căutarea unui loc de muncă, pentru îmbunătățirea abilitaților pentru menținerea în câmpul muncii și/sau persoane dornice să înceapă o activitate pe cont propriu. Beneficiile obținute de cei 305 participanți la programul ”Cariera”, sunt (1) de informare profesională, de prezentare a posibilităților de încadrare în acord cu pregătirea și experiența profesională, a posibilităților de calificare/recalificare și perfecționare pentru creșterea șanselor de încadrare în muncă, (2) de orientare profesională individuală și colectivă ce include autocunoaștere personală cu accent pe conștientizarea aptitudinilor, intereselor, motivațiilor și (3) de consiliere profesională individuală și colectivă prin întocmirea bilanțului profesional al persoanei conciliate, întocmirea planului individual de acțiune organizarea de aplicații practice pentru însușirea tehnicilor de căutare a unui loc de muncă. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 2 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S37, 4S37.2 și a indicatorului de realizare 4S43, 4S43.2, fiind totodată un rezultat preliminar pentru atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S38 și 4S38.2, activitatea de orientare și consiliere profesională oferind oportunitatea calificării precum și a obținerii unui loc de muncă sau inițierii de activități independente. Acest rezultat contribuie și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41 și de realizare 4S45.
 12. 305 persoane din GT beneficiază de 1 curs de competențe cheie pentru educație și instruire de-a lungul întregii vieți, necesare oricărui profil de angajat, în funcție de nevoia fiecăruia identificată în timpul orientării și consilierii profesionale. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 2.2 – Competențe cheie și reprezintă îmbunătățirea situației GT întrucât prin aceste cursuri se oferă un ansamblu de cunoștințe, aptitudini și atitudini necesare oricărui individ pentru formare și dezvoltare personală, cetățenie activă, munca și incluziune socială. Beneficiile obținute de cei 305 participanți vor fi, în funcție de nevoia identificată în tipul activității de informare și orientare profesională, de dezvoltarea a cunoștințelor de comunicare în limba română, de comunicare în limbi străine, a competențelor de bază în matematică, știința, tehnologie, competențelor informatice, competența de a învăța, competențe sociale și civice și competența de exprimare culturală, contribuind la reușita individului care trăiește într-o societate bazată pe cunoaș Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 2 al proiectului, la atingerea indicatorului de realizare 4S43 și 4S43.2, fiind totodată un rezultat preliminar pentru atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S38 și 4S38.2, cursurile de competențe cheie oferind oportunitatea obținerii mai facile a unui loc de muncă sau inițierii de activități independente. Acest rezultat contribuie și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41 și de realizare 4S45.
 13. 244 persoane din GT beneficiază de servicii de formare profesională a adulților, în funcție de nevoile identificate în timpul activității de orientare profesională. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 2.3 – “Formarea” și reprezintă îmbunătățirea situației GT, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane ce au nevoie de îmbunătățirea abilitaților pentru menținerea în câmpul muncii și/sau persoane dornice să înceapă o activitate pe cont propriu. Beneficiile obținute de cei 244 participanți la programul ”Formarea”, sunt de ridicare a nivelului de competență profesională, de facilitare a încadrării în muncă în concordanță cu tendințele pieței forței de muncă, de stimulare a mobilității pe piața muncii, de sporire a șanselor de (re)integrare pofesională. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 2 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S37, 4S37.2 și a indicatorului de realizare 4S43 și 4S43.2, fiind totodată un rezultat preliminar pentru atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S38 și 4S38.2, activitatea de formare profesională oferind oportunitatea calificării precum și a obținerii unui loc de muncă sau inițierii de activități independente. Acest rezultat contribuie de asemenea și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41 și de realizare 4S45.
 14. 195 persoane obțin certificat de calificare ANC. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 2.3 – “Formarea” și reprezintă îmbunătățirea situației GT, persoane în căutarea unui loc de muncă, persoane ce au nevoie de îmbunătățirea abilitaților pentru menținerea în câmpul muncii și/sau persoane dornice să înceapă o activitate pe cont propriu. Beneficiile obținute de cei 195 participanți care obțin certificatul de calificare ANC sunt de creștere a șanselor pentru încadrarea în muncă în concordanță cu tendințele pieței forței de muncă, de stimulare a mobilității pe piața muncii, de sporire a șanselor de (re)integrare profesională. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 2 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S37, 4S37.2 și a indicatorului de realizare 4S43 și 4S43.2, fiind totodată un rezultat preliminar pentru atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S38 și 4S38.2, activitatea de formare profesională oferind oportunitatea calificării precum și a obținerii unui loc de muncă sau inițierii de activități independente. Acest rezultat contribuie de asemenea și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41 și de realizare 4S45.
 15. 195 persoane din GT beneficiază de servicii de mediere pe piața muncii. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 2.4 – “Medierea” și reprezintă îmbunătățirea situației GT, persoane în căutarea unui loc de muncă. Beneficiile obținute de cei 195 participanți care primesc serviciile de mediere sunt de creștere a șanselor pentru încadrarea în muncă în concordanță cu tendințele pieței forței de muncă, de stimulare a mobilității pe piața muncii. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 2 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S37 și 4S37.2 și a indicatorului de realizare 4S43 și 4S43.2, fiind totodată un rezultat preliminar pentru atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S38 și 4S38.2, activitatea de mediere oferind posibilitatea obținerii unui loc de muncă. Acest rezultat contribuie de asemenea și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41 și de realizare 4S45.
 16. 40 de persoane participă la cursul de competențe antreprenoriale. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 3.1 – “Formare Antreprenor” și reprezintă îmbunătățirea situației GT prin acordarea șansei de inițiere a unei afaceri pe cont propriu și eventual autoangajare, după caz. Beneficiile obținute de cei 40 de participanți la cursul de formare anteprenorială sunt de creștere a abilităților necesare unui antreprenor, pornind de la motivația realizărilor ce determină, în special pentru tineri, dorința de a obține o poziție antreprenorială care să-i asigure un anumit nivel de satisfacție a realizărilor mai important decât în alte situații, până la gestionarea riscurilor asociate derulării unei afaceri (social, financiar, etică, legislație, etc). Se vor determina tiparele de carieră ale întreprinzătorilor, definite de oportunitățile pentru creativitate și inovare, arătând că anumiți întreprinzători (antreprenori) manifestă o preferință mai puternică pentru inovare decât managerii. Beneficiul GT este și de autocunoaștere și descoperire a spiritului inventiv și creativ, gândirii originale, a capacității de a găsi idei și soluții, orientarea spre improvizație, precum și de identificare a unor soluții eficiente la rezolvarea unor probleme. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 3 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S38 și 4S38.2 și a indicatorului de realizare 4S43 și 4S43.2. Acest rezultat contribuie de asemenea și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41 și de realizare 4S45.
 17. 40 de planuri de afaceri sunt elaborate. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 3.1 – “Formare Antreprenor” și reprezintă îmbunătățirea situației GT prin punerea ideii de afacere în formatul unui plan de afaceri, ce conține planificarea în timp și spațiu a afacerii. În plus, beneficiul GT este de participare la concursul de selecție planuri de afaceri în urma căruia se poate obține micrograntul în valoare maximă de 25000 euro precum și de creștere a șanselor pentru inițiarea unei afaceri viabile care să răspundă nevoilor din piață și care să permită dezvoltarea acesteia. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 3 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S38 și 4S38.2 și a indicatorului de realizare 4S43 și 4S43.2. Acest rezultat contribuie de asemenea și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41 și de realizare 4S45.
 18. 15 planuri de afaceri sunt selectate în urma concursului de planuri de afaceri. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 3.2 – “Concurs Antreprenor” și reprezintă îmbunătățirea situației GT prin oferirea posibilității de obținere a micrograntul în valoare maximă de 25000 euro, precum și de creștere a șanselor pentru inițiarea unei afaceri viabile care să răspundă nevoilor din piață și care să permită dezvoltarea acesteia. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 3 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S38 și 4S38.2 și a indicatorului de realizare 4S43 și 4S43.2. Acest rezultat contribuie de asemenea și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41 și de realizare 4S45.
 19. 15 entitați juridice sunt înființate (PFA, întreprindere individuală, SRL, AF, etc), pentru punerea în operă a planurilor de afaceri selectate. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 3.2 – “Concurs Antreprenor” și reprezintă îmbunătățirea situației GT, prin asistarea persoanelor care au propus planurile de afaceri selectate, pentru înființarea entității juridice în vederea utilizării finanțării necesare, prin micrograntul în valoare maximă de 25000 euro, care să conducă la creșterea șanselor de inițiere a unei afaceri viabile care să răspundă nevoilor din piață și care să permită dezvoltarea acesteia. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 3 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S38 și 4S38.2 și a indicatorului de realizare 4S43 și 4S43.2. Acest rezultat contribuie de asemenea și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41 și de realizare 4S45.
 20. 15 antreprenori obțin subvenția micro-grant, conform bugetului activităților descrise în planul de afaceri. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 3.3 – “Antreprenor” și reprezintă îmbunătățirea situației GT, prin asistarea persoanelor care au propus planurile de afaceri selectate, pentru implementarea contractului de subvenție semnat (micrograntul în valoare maximă de 25000 euro. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 3 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S38 și 4S38.2 și a indicatorului de realizare 4S43 și 4S43.2. Acest rezultat contribuie de asemenea și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41 și de realizare 4S45.
 21. 15 afaceri sunt sprijinite cu consultanță (dezvoltare, marketing, promovare) și mentoring postimplementare. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 3.1 – “Formare Antreprenor” și reprezintă îmbunătățirea situației GT prin acordarea șansei de menținere și de dezvoltare a afaceri, în concordanță cu planul de afaceri ce va fi permanent actualizat în funcție de evoluția pieț Beneficiile obținute de cei 12 antreprenori sunt de asigurare a unui proces constant de consultanță, mentoring și promovare pe o perioadă de 12 luni pentru susținerea afacerii (incluzând networking, promovare, inovare pentru afacere și comunitate) și de soluționare a tuturor problemelor ce vor apărea pe parcurs. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 3 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S38 și 4S38.2 și a indicatorului de realizare 4S43 și 4S43.2. Acest rezultat contribuie de asemenea și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41 și de realizare 4S45.
 22. 8 servicii sociale primare sunt înființate și supuse acreditării. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 4.1 – ”CMAI” și reprezintă îmbunătățirea situației Grupului Țintă, persoane din comunitatea marginalizată cărora li se oferă oportunitatea de a accesa servicii sociale primare, în funcție de nevoile specifice. Beneficiile oferite de CMAI către GT sunt de prevenire sau de limitare a unor situaþii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Astfel se vor înființa și supune acreditării servicii de identificare și evaluare a nevoilor persoanelor vulnerabile, de informare și educație informală extracurriculară despre măsurile de igienă, de asistență și suport a persoanelor vulnerabile, consiliere socială, informare cu privire la drepturi și obligații, servicii de acordare de consiliere psihologică, serviciul de acordare a ajutorului material de primă necessitate, de mediere socială pentru persoanele vulnerabile, servicii facilitare pentru găsirea unui loc de muncă adaptat nevoilor specifice persoanei vulnerabile,servicii suport pentru persoanele vârstnice, servicii de socializare pentru persoanele cu risc de a fi excluse social, alte servicii de suport care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaþii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 3 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S39 și 4S39.3, precum și a indicatorilor de realizare 4S44, 4S44.3, 4S43, 4S43.2, 4S45 și a indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41.
 23. 7 servicii sociale sunt acreditate și funcț Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 4.1 – ”CMAI” și reprezintă îmbunătățirea situației Grupului Țintă, persoane din comunitatea marginalizată care primesc servicii sociale primare în funcție de nevoi. Beneficiile oferite de CMAI către GT sunt de prevenire sau de limitare a unor situaþii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Astfel prin acreditarea serviciilor sociale propuse și menținerea lor ca funcționale, comunitatea va beneficia pe termen lung de acest sprijin. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 3 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S39 și 4S39.3, precum și a indicatorilor de realizare 4S43, 4S43.2, 4S45 și a indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41.
 24. 553 persoane din GT beneficiază de cel puțin 1 serviciu social acreditat și de un serviciu medical – prevenție și intervenție stomatologică, până la finalul proiectului, în funcție de nevoi. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 4.2 – ”Furnizare servicii sociale” și reprezintă îmbunătățirea situației Grupului Țintă, persoane din comunitatea marginalizată care primesc servicii sociale primare în funcție de nevoi. Beneficiile grupului țintă sunt de prevenire sau de limitare a unor situaþii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 3 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S39 și 4S39.3, precum și a indicatorilor de realizare 4S43, 4S43.2, 4S45 și a indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41.
 25. 1 campanie de conștientizare și promovare CMAI este realizată. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 4.3 – ”Campanie CMAI” și reprezintă îmbunătățirea situației Grupului Țintă, persoane din comunitatea marginalizată care sunt informate și conștientizate permanent asupra serviciilor sociale oferite de CMAI precum și a modului în care acestea pot fi accesate. Beneficiile grupului țintă sunt de prevenire sau de limitare a unor situaþii de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, precum și de creștere a calității vieț Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 3 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S39 și 4S39.3, precum și a indicatorilor de realizare 4S43, 4S43.2, 4S45 și a indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41.
 26. 80 de persoane din comunitate sunt angajate/autoangajate. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 2.4 – “Medierea”, a subactivității 3.3 – “Antreprenor” și a subactivității 4.1 “CMAI” în urma cărora se oferă posibilitatea de angajare sau autoangajare a persoanelor ce îndeplinesc condițiile cerute de angajator. Acest rezultat contribuie la îmbunătățirea situației GT, persoane în căutarea unui loc de muncă. Beneficiile obținute de cele 80 de persoane angajate sau autoangajate sunt de încadrare în muncă și de creștere a calității vieț Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 2 și 3 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S38 și 4S38.2 și a indicatorului de realizare 4S43 și 4S43.2. Acest rezultat contribuie de asemenea și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41 și de realizare 4S45.
 27. 50 de locuințe ale persoanelor din GT sunt evaluate pentru selecția de intervenț Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 5.1 – “Evaluare locuințe” în urma căreia se oferă posibilitatea de intervenție asupra locuirii persoanelor din grupul țintă. Acest rezultat contribuie la îmbunătățirea situației GT, persoane care trăiesc în locuințe supraaglomerate și în spații cu condiții precare de locuit. Beneficiile obținute de către membrii gospodăriilor în care se va face evaluarea în vederea intervenției sunt de creștere a calității vieții și de locuire în condiții de siguranță. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 4 al proiectului și la atingerea indicatorului de realizare 4S43 și 4S43.2. Acest rezultat contribuie de asemenea și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41 și de realizare 4S45.
 28. 20 locuințe sunt îmbunătățite/reabilitate/igienizate. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 5.2 – “Selecție locuințe” și a subactivității 5.3 “intervenție locuire” în urma cărora se oferă intervenție asupra locuirii persoanelor din grupul țintă și care dețin acte de proprietate sau sunt dispuse să reglementeze situația actelor de proprietate. Acest rezultat contribuie la îmbunătățirea situației GT, persoane care trăiesc în locuințe supraaglomerate și în spații cu condiții precare de locuit. Beneficiile obținute de către membrii gospodăriilor în care se va face intervenția sunt de creștere a calității vieții și de locuire în condiții de siguranță. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 4 al proiectului și la atingerea indicatorului de realizare 4S43 și 4S43.2. Acest rezultat contribuie de asemenea și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41 și de realizare 4S45.
 29. 20 de gospodării identificate pentru reglementare acte. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 6.1 – “Identificare nevoi reglementare acte” în urma căreia se oferă oportunitatea de intervenție asupra reglementării actelor de proprietate ale grupului țintă. Acest rezultat contribuie la îmbunătățirea situației GT, persoane care au diferite probleeme cu actele de proprietate. Beneficiile obținute de către membrii gospodăriilor în care se va face intervenția sunt de intrare în legalitate în ceea ce privește proprietatea și de asemenea de încadrare în condițiile legale necesare care să le permită îmbunătățiri locative. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 4 al proiectului și la atingerea indicatorului de realizare 4S43 și 4S43.2. Acest rezultat contribuie de asemenea și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41 și de realizare 4S45.
 30. 10 proprietăți au actele reglementate. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 6.2 – “Reglementare acte” în urma căreia se oferă asistenta juridică și sprijin direct pentru reglementarea actelor de proprietate ale grupului țintă. Acest rezultat contribuie la îmbunătățirea situației GT, persoane care sunt de acord și sprijină demersurile de reglementare a actelor de proprietate. Beneficiile obținute de către membrii gospodăriilor în care se va face intervenția sunt de intrare în legalitate în ceea ce privește proprietatea și de asemenea de încadrare în condițiile legale necesare care să le permită îmbunătățiri locative. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 4 al proiectului și la atingerea indicatorului de realizare 4S43 și 4S43.2. Acest rezultat contribuie de asemenea și la atingerea indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41 și de realizare 4S45.
 31. 2 parteneriate sunt semnate pentru susținerea comunității marginalizate în vederea obținerii unui nivel ridicat de calitate a vieț Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 7.1 – ”Parteneriate” și reprezintă îmbunătățirea situației Grupului Ținta care beneficiază de serviciile sociale ale CMAI, susținute prin concursul mai multor parteneri precum și de sustenabilitatea serviciilor de ocupare. Astfel prin crearea de parteneriate relevante se asigură soluționarea pe termen lung a problemelor comunității,. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 5 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S39 și 4S39.3, precum și a indicatorilor de realizare 4S43, 4S43.2, 4S45 și a indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41.
 32. 1 campanie de conștientizare asupra implicării active în vederea soluționării problemelor din comunitate, realizată. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 7.2 – ”Voluntariat” și reprezintă îmbunătățirea situației Grupului Ținta care beneficiază de acțiunile de voluntariat oferite de membrii comunității pentru protecția mediului, sprijinirea bătrânilor, nediscriminare și egalitate de șanse, incluziune socială și tratament egal, dezvoltare durabilă precum și prin încurajarea Grupului Ținta de a ieși din statutul de comunitate marginalizată folosind puterea exemplului – modele/personalități din comunitate sau care au depășit momente dificile în viață, care pot fi urmate. Astfel prin această activitate de inovare socială care valorifică resursele locale se asigură schimbarea de mentalități și mobilizarea pe termen lung a comunității pentru depășirea barierelor care mențin stagnarea economico-socială. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 5 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S39 și 4S39.3, precum și a indicatorilor de realizare 4S43, 4S43.2, 4S45 și a indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41.
 33. 20 persoane din Grupul Țintă sunt instruite pentru desfășurarea activităților de voluntariat și de promotori de dezvoltare comunitară. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 7.2 – ”Voluntariat” și reprezintă îmbunătățirea situației Grupului Ținta care beneficiază de pregătire în domeniul voluntariatului și al dezvoltării comunitare precum și de oportunitatea de a-și pune în valoare abilitațile și competențele obținute pe căi formale sau informale. Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 5 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S39 și 4S39.3, precum și a indicatorilor de realizare 4S43, 4S43.2, 4S45 și a indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41.
 34. 10 acțiuni de voluntariat organizate și livrate. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 7.2 – ”Voluntariat” și reprezintă îmbunătățirea situației Grupului Ținta care beneficiază de acțiunile de voluntariat precum și a Grupului Țintă – voluntari care au oportunitatea de a-și pune în valoare abilitațile și competenț Acest rezultat contribuie la realizarea obiectivului specific 5 al proiectului, la atingerea indicatorului de rezultat imediat 4S39 și 4S39.3, precum și a indicatorilor de realizare 4S43, 4S43.2, 4S45 și a indicatorului de rezultat pe termen lung 4S41.
 35. 1 campanie de informare și publicitate proiect este realizată. Rezultatul este obținut ca urmare a implementării subactivității 8.1 – ”Informare și publicitate” și reprezintă îmbunătățirea situației Grupului Ținta care beneficiază de o înțelegere clară a activităților și subactivităților proiectului care să le permită luarea deciziei de a participa la activitățile proiectului conform cu nevoile specifice. Recrutarea grupului țintă în activitățile și subactivitățile proiectului, relevante nevoilor acestuia, precum și conștientizarea asupra beneficiilor oferite de fiecare activitate/subactivitate în parte va contribui la obținerea rezultatelor scontate pentru fiecare dintre acestea și implicit la îndeplinirea integrală a indicatorilor propuși prin proiect. Acest rezultat contribuie la realizarea tututor obiectivelor specific ale proiectelor precum și asupra tuturor indicatorilor de rezultat imedită, de realizare și de rezultat pe termen lung.