Implementarea la nivelul UAT Tecuci a Sistemului ISO 9001

Implementarea Sistemului ISO 9001

 Implementarea la nivelul UAT Municipiul Tecuci a Sistemului de Management al Calității ISO 9001

În anul 2018, Primăria Municipiul Tecuci a obținut certificarea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 acordată de către GR Eurocert.

În acest fel a fost atins Obiectivul specific I.2. Implementarea de sisteme unitare de management al calității aplicabile administrației publice, standardul ISO 9001 și instrumentul CAF, inclusiv formarea/instruirea specifică pentru implementarea sistemului/instrumentului de management al calității din PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ETAPIZATĂ A MANAGEMENTULUI CALITĂȚII ÎN AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE 2016-2020.

Certificarea ISO 9001 are următoarele avantaje:

  • Îmbunătățește managementul proceselor/activităților organizației
  • Crește transparența în organizarea și derularea activităților
  • Standard internațional
  • Posibilitatea de certificare și de validare externă

Procesul de certificare a presupus următoarea abordare:

  • Identificarea proceselor de bază (procese-cheie)
  • Descrierea și documentarea proceselor de bază
  • Audit extern pentru verificarea complianței cu cerințele, în vederea certificării
  • Consecințe/modificări rezultate în urma auditului intern și extern.

Sistemul de management al calităţii, implementat de UAT MUNICIPIULUI TECUCI, acoperă toate procesele care concură la realizarea unui serviciu public de calitate şi se aplică tuturor structurilor organizatorice din cadrul primăriei. MCM este aprobat de către primarul MUNICIPIULUI TECUCI, iar aplicarea acestuia este o cerinţă obligatorie pentru toate procesele din cadrul SMC.

Pentru a realiza conformitatea cu cerințele standardelor de referință, managementul organizației a determinat procesele aferente activităților declarate în domeniul de certificare stabilind care sunt elementele de intrare cerute și elementele de ieșire așteptate, a determinat succesiunea și interacțiunea acestor procese a stabilit responsabilități și autorități și modalități de monitorizare/măsurare, asigură resursele necesare și evaluează periodic procesele și schimbările pentru a se identifica riscurile și oportunitățile asociate acestora și a se asigura îmbunătățirea continuă a SIM.