Eficienta energetica-Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”

Liceul Tehnologic Elena Caragiani_Tecuci

   Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”, str. Costache Racoviță, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați”   

 

Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci — Liceul Tehnologic „Elena Caragiani„, str. Costache Racoviță, nr. 20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați”, Cod SMIS 118529. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul European de Dezvoltare Regionala 2014-2020, Axa Prioritară 3 – „Sprijinirea tranziței către o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Cladiri publice”.

Perioada de implementare a proiectului:29.06.2015-31.10.2019.

Perioada de implementare a proiectului după semnarea actului adițional nr. 1 a fost prelungită până la 30.04.2021.

Valoarea totală a proiectului de este de 1.544.286,18 lei, din care:

Valoarea totală eligibila este de 1.286.527,43 lei, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR:1.093.548,32 lei (85%), valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 167.248,56 lei (13%), valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 25.730,55 lei (2%), valoarea neeIigibilă inclusiv TVA: 257.758,75 lei.

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, în particular la nivelul clădiriiLiceului Tehnologic, care să conducă la un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efectde seră.

In această clădire proprietăți termice scăzute își desfășoară activitatea din anul 1993, Liceului Tehnologic. Proiectulpropune implementarea măsurilor de eficiențăîn infrastructura publică a construcției clădirii LiceuluiTehnologic „Elena Caragiani”, măsuri ce vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de confort interior alclădirii pentru beneficiarii direcți și indirecți, reducerea consumului energetic, reducerea costurilor deîntreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră – conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie,în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Realizarea de investiții pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile,la nivelul clădirii Liceului Tehnologic „Elena Caragiani”, situata la adresa din strada Costache Racoviță , nr.20 bis, localitatea Tecuci, județul Galați contribuindu-se astfel la un consum redus de energie și limitareaemisiilor de gaze cu efect de seră.

Astfel, investițiile ce se vor realiza prin proiect la nivelul clădirii Liceului Tehnologic „Elena Caragiani” vorconduce la îndeplinirea obiectivelor specifice  ale proiectului prin:

 • Reducerea consumului energetic, în favoarea ocupantului clădirii care va avea costuri mai mici, dar și a beneficiarilor indirecți prin contribuția cu această investiție, la reducerea sărăciei energetice în România și la economisirea banului public;
 • Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, în favoarea beneficiarilor direcți și indirecți, prin creșterea nivelului de sănătate a populației, dar și pentru protecția mediului și implicit dezvoltarea durabilă a României;
 • îmbunătățirea condițiilor de confort interior, în favoarea beneficiarilor direcți;
 • Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră, în favoarea ocupantului

clădirii dar și a beneficiarilor indirecți;

 • Îmbunătățirea calității activităților desfășurate în cadrul clădirii publice;
 • Realizarea unei construcții îmbunătățite, care asigură totodată și un aspect urbanistic îmbunătățit;
 • Asigurarea contribuției la îndeplinirea indicatorului de utilizare eficientă a resurselor de energie, degestionare inteligentă a energiei și înlocuirea energiei din surse neregenerabile cu energie din surseregenerabile;
 • Îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Programul de îmbunătățire a eficienței energetice Tecuci.

Clădirea în starea actuală se află mult sub prevederile normelor actuale de confort și consum energetic, încertificatul de performanță energetică a clădirii nota energetică este de 72,60.

Soluțiile de reabilitare termică a cladirii propusă prin proiect au indicatori tehnico-economici ce conduc la:

 • economie de energie de 406.953 kWh/an cât și la termene de recuperare a investiției de 13,4 anipentru o suprafatăîncălzită a clădirii de 2222,54 mp.

Consumul anual de energie primară pentru clădirea în situația reabilitată din surse regenerabile și fosile va fi de 438515,65 kWh/an.

Consumul total anual de energie primară (utilizând surse neregenerabile) va fi de 132,51 kWh/mp.an.

Consumul anual specific de energie primară pentru încălzire (utilizand surse neregenerabile) va fi de 16,80 kWh/mp.an .

După realizarea intervențiilor prevăzute prin proiect privind cresterea performantei energetice a clădiriise vor obține:

 • o reducere a consumului total anual specific de energie finală de la 333,20 kWh/mp.an la 150,10kWh/mp.an ;
 • o reducere a consumului total anual specific de energie finală pentru încălzirea spațiilor de la 244,75kWh/mp.an la 61,60 kWh/mp.an;
 • o reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 de 113.323,98 kg CO2/an;
 • o reducere a consumului total anual specific de energie finală de la 290,34 kWh/mp.an la 111,901kWh/mp;
 • un consum total anual specific de energie finală utilizând surse regenerabile de 80,99 kWh/mp.an;

La finalul implementării măsurile proiectului, energia propusă din surse regenerabile va atinge un nivel de 32,84% din totalul consumului de energie primară al clădirii reabilitate. Prin aplicarea tuturor soluțiilorpropuse se va obține reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea spațiilor cu 74,83%.

Grupul țintă:

Beneficiarii direcți: elevii și angajații unității de învățământ și beneficiarii indirecți: locuitorii MunicipiuluiTecuci.

Pe toată perioada de implementare a proiectului și de realizare a activităților propriu-zise de reabilitare a clădirii în vederea creșterii eficienței energetice a acesteia se va respecta principiul egalității de gen, promovându-se tratamentul egal între femei și bărbați prin activitățile previzionate ale proiectului.

Toate activitățile care se desfășoarăîn cadrul proiectului vor respecta Legea privind prevenirea șisancționarea tuturor formelor de discriminare, atât din punct de vedere al echipei de implementare, cât și din al personalului care va participa la realizarea activităților propriu-zise de îmbunătățire a izolației termice a clădirii. Luând în considerare căîn elaborarea și implementarea proiectului se va promova egalitatea de șanse și de tratament, un aspect ce se va respecta cu strictețe este acela de participare deplină a persoanelor cu dizabilități la viața economicăși socială care se va desfășura în activitățile instituției. În acest sens, pentru infrastructura realizată se va crea facilități de acces pentru persoanele cu dizabilități.

lnformații suplimentare despre proiect se pot obține la Sediul Primariei Municipiului Tecuci, str. 1Decembrie 1918, nr.66 sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.

Persoană de contact: Pop loan, manager proiect.