Eficienta energetica-Cantina Ajutor Social

Serviciul-de-Asistenta-sociala-Tecuci

 

Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Cantina Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr.2, localitatea Tecuci, județul Galați

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează  proiectul„Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Cantina Ajutor Social, str. Elena Doamna, nr. 2, localitatea Tecuci, județul Galați” , Cod SMIS: 118530.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 –„Sprijinirea tranziției către o economie, cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1– Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, Operațiunea B – Clădiri publice.

Perioada de implementare a proiectului: 01.10.2018 – 30.09.2019

Perioada de implementare a proiectului după semnarea actului adițional nr. 1 a fost prelungită până la 31.05.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 966.106,06 lei, din care:

Valoarea totala eligibilă este de 854.122,80 lei din care:

 • Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 726.004,38 (85%) lei
 • Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 111.035,96 (13%) lei
 • Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 17.082,46 (2%) lei

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 111.983,26 lei

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice de la nivelul Municipiului Tecuci, în particular la nivelul clădirii Cantinei de ajutor social, care să conducă la un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Asistenta-sociala-Tecuci Cantina de ajutor social Tecuci construită în anul 1930, are proprietăți termice scăzute. Proiectul propune implementarea măsurilor de eficiență energetică în infrastructura publică a construcției Cantinei de Ajutor Social unde își desfășoară activitatea Direcția de Asistență Socială, măsuri ce vor conduce la îmbunătățirea condițiilor pentru beneficiarii direcți și indirecți prin îmbunătățirea condițiilor de confort interior a clădirii, reducerea consumului energetic, reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră – conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Realizarea de investiții pentru creșterea eficienței energetice și utilizarea energiei din surse regenerabile, la nivelul clădirii Cantinei de ajutor social, situată la adresa din strada Elena Doamna, nr. 2, Municipiul Tecuci, județul Galați contribuindu-se astfel la un consum redus de energie și limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Astfel, investițiile ce se vor realiza prin proiect la nivelul clădirii vor conduce la îndeplinirea OS al proiectului prin:

 • Reducerea consumului energetic, în favoarea ocupantului clădirii (Cantina de ajutor social) care va avea costuri mai mici;
 • Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie, în favoarea beneficiarilor direcți și indirecți, prin creșterea nivelului de sanatate a populației, dar și pentru protecția mediului implicit dezvoltarea durabilă a României;
 • îmbunatățirea condițiilor de confort interior, în favoarea beneficiarilor direcți;
 • Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră, în favoarea ocupantului clădirii, dar și a beneficiarilor indirecți;
 • Îmbunătățirea calității activităților desfasurate în cadrul clădirii publice;
 • Realizarea unei construcții îmbunătățite, care asigură totodată și un aspect urbanistic îmbunătățit;
 • Asigurarea contribuției la îndeplinirea indicatorului de utilizare eficientă a resurselor de energie, de gestionare inteligentă a energiei și a înlocuirii energiei din surse neregenerabile cu energie din surse regenerabile;
 • Îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Programul de îmbunătățire a eficienței energetice Tecuci.

Clădirea în starea actuală se afla mult sub prevederile normelor actuale de confort și consum energetic, în certificatul de performanță energetică a clădirii nota energetică este de 71,1.

Soluțiile de reabilitare termică a clădirii propusă prin proiect au indicatori tehnico-economici ce conduc la o economie de energie de 91.457kWh/an cât și la termene de recuperare a investiției de 36 ani, pentru o suprafată încălzită a clădirii de 526,77 mp.

Consumul total anual de energie primară pentru cladirea în situația reabilitată din surse regenerabile și fosile va fi de 121345,16kwh/an.

Consumul total anual de energie primară (utilizând surse neregenerabile) va fi de 129,36kWh/mp.an.

Consumul anual specific de energie primară pentru încălzire (utilizând surse neregenerabile) va fi de7,69kWh/mp.an .

Dupa realizarea intervențiilor prevazute prin proiect privind creșterea performanței energetice a clădirii se vor obține:

 • o reducere a consumului total anual specific de energie finală de la 349,02kWh/mp.an la 175,40kWh/mp.an;
 • o reducere a consumului total anual specific de energie finală pentru încălzirea spațiilor de la 233,38kWh/mp.an la 59,73kWh/mp.an ;
 • o reducere anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 de 29,772,07 kg CO2/an, astfel emisiile CO2 se vor situa sub valorile corespunzatoare stabilite pentru 31.12.2018;
 • o reducere a consumului total anual specific de energie finală de la 25,20kWh/mp.an la 25,20kWh/mp.an;
 • un consum total anual specific de energie finală utilizând surse regenerabile de 126,24kWh/mp.an

La finalul implementării măsurilor proiectului, energia produsă din surse regenerabile va atinge un nivel 43,84% din totalul consum de energie primară al clădirii reabilitate.

Prin aplicarea tuturor soluțiilor propuse se va obține reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea spațiilor cu 74,41%.

Grupul țintă:

Beneficiarii direcți: angajații Cantinei de Ajutor Social și beneficiarii de servicii sociale furnizate de Cantina de Ajutor Social

Beneficiarii indirecți: locuitorii Municipiului Tecuci.

Pe toata perioada de implementare a proiectului și de realizarea a activităților propriu-zise de reabilitare a clădirii în vederea creșterii eficienței energetice a acesteia se va respecta principiul egalității de gen, promovându-se tratamentul egal între femei și bărbați prin activitățile previzionate ale proiectului.

Toate activitățile care se desfasoară în cadrul proiectului vor respecta Legea privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, atât din punctul de vedere al echipei de management, cât și din al personalului care va participa la realizarea activităților propriu-zise de îmbunătățire a izolației termice a clădirii.

Luând în considerare că în elaborarea și implementarea proiectului se va promova egalitatea de șanse și de tratament, un aspect ce se va respecta cu strictețe este acela de participare deplină a persoanelor cu dizabilități la viata economică și socială care se va desfășura în activitățile instituției. În acest sens, pentru infrastructura realizată se vor crea facilități de acces pentru persoane cu dizabilități, precum și dotări cu echipamente specifice.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 66 sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

Persoană de contact: Ioan Pop, manager proiect