Anticoruptie, integritate, promovarea eticii-AIPE

ACTIVITATI  AIPE

Activitatea 1 – Dezvoltarea și implementarea de mecanisme pentru punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrității

 Subactivitate 1.1 – Analiza situaţiei existente, elaborarea sau revizuirea de instrumente, mecanisme în materie de etică şi integritate

În această etapă s-a achiziţionat un serviciu de consultanţă şi expertiza pentru pentru implementarea, în cadrul instituției UAT Municipiul Tecuci a unor măsuri referitoare la prevenirea corupției și crearea mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în conformitate cu procedurile legislative și cu specificul organizației.

Iniţial s-a realizat o analiză cantitativă şi calitativă a instituţiei şi a documentelor existente – tipuri de proceduri, norme, studii, etc, analiză privind riscurile și vulnerabilitățile la corupție și nevoile de intervenție specifice, în materie de etică, integritate și măsuri anticorupție.

Acțiunile prevăzute mai jos sunt în conformitate cu prevederile Ghidului condiţii specifice, lista procedurilor menţionata mai jos este orientativă și poate fi completată cu alte acțiuni specifice în urma analizei, în funcție de necesitățile existente. Documentele s-au elaborat în concordanță cu cadrul legislativ în domeniu, în concordanță cu Strategia Națională Anticorupție SNA 2016 – 2020 și Ghidul Solicitantului pentru CP 1/2017” Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate”: S-au elaborat:

– Procedura de sistem privind accesul la informații de interes public,
– Procedura de sistem privind transparența decizională,
– Procedura de sistem privind coordonarea,
– Procedura de sistem privind colectarea sistematică a datelor necesare autoevaluării gradului de implementare a măsurilor preventive anticorupție,
– Procedura de sistem privind avertizorul de integritate,
– Procedura de sistem privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției,
– Obiectivele UAT Mun. Tecuci.

 • Raport privind analiza cantitativa si calitativa a instituției și a documentelor existente
 • Anexa B – evaluare multicriterială
 • Lista de atribuții UAT Municipiul Tecuci
 • Planul de integritate
 • Anexa C – Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

– S-a elaborat Planul de integritate al entității. UAT Municipiul Tecuci .

Conținutul și prevederile principalelor documente si proceduri au fost transmise electronic conducătorilor departamentelor din UAT Municipiul Tecuci (direcţii, servicii, birouri, compartimente).

S-au elaborat doua Ghiduri de bune practica cu tematici in domeniul: Consiliere etica, avertizor de integritate si privind conflictul de interese, incompatibilităţile. Aceste ghiduri s-au tipărit și multiplicat în 100 bucăți/exemplar, si au fost distribuite membrilor din grupul țintă, personalului din cadrul instituției, altor instituții subordonate ale UAT-ului, catre societăți ale UAT.

S-a elaborat Ghidul, Etica, integritate, responsabilitate, transparentă si profesionalism in funcţia publica, si Ghidul de bune practici pentru prevenirea corupţiei.

Activitatea 2 – Implementarea măsurilor, instrumentelor de combatere a corupției la nivelul instituției

Subactivitate 2.1 –  S-a organizat şi a funcţionat unui grup de lucru pentru managementul riscurilor la corupţie

Acest grup de lucru a urmărit implementarea măsurilor anticorupţie, de prevenire a corupţiei de la nivelul instituţiei şi de punere în aplicare a Planului de Integritate conform SNA 2016-2020 şi implementarea procedurilor elaborate.

Prin serviciul de consultanţă achiziţionat s-a oferit sprijin grupului de lucru pentru implementarea metodologiei de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie; Sprijin pentru evaluarea modului de implementare a planului de integritate şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou identificate; Sprijin pentru autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparentă instituţională şi prevenire a corupţiei şi a indicatorilor aferenţi.

A fost elaborată o procedură operaţională privind postarea informaţiilor pe site-ul instituţiei.

Grupul de lucru a avut în componenţa 5 persoane şi a fost format din: consilier de etică şi alte persoane desemnate pentru implementarea SNA.

Documentele activității

 – Anexa B – Evaluare multi-criteriale
 – Anexa C – Raport evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie si a masurilor de remediere
 – Ghid bune practici pentru prevenirea coruptiei
 – Ghid etica, integritate, responsabilitate, transparenta si profesionalism in functia publica 
 – Lista de atributii Tecuci
 – Obiectivele UAT Municipiul Tecuci
 – Plan de integritate UAT Municipiul Tecuci 2019-2020
 – Procedura de sistem privind avertizorul de integritate
 – Procedura de sistem privind bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei
 – Procedura de sistem privind colectarea sistematica a datelor necesare autoevaluarii gradului de implementare a masurilor preventive anticoruptie monitorizare
 – Procedura de sistem privind coordonarea
 – Procedura de sistem privind transparența institutională
 – Procedura privind accesul la informații de interes public
 – Procedura privind postarea informatiilor pe site-ul institutiei
 – Raport analiza

Activitatea 3 – Implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civila și cetățenii.

Subactivitatea 3.1.  Derularea unei campanii de conştientizare a publicului cu privire la corupție

Această activitate corespunde cu SNA – Obiectiv specific 4.2 – Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupţiei – organizarea şi derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creşterii gradului de conştientizare şi a nivelului de educației anticorupției în rândul cetățenilor.

Campania s-a desfășurat prin intermediul unor materiale informative distribuite în rândul cetățenilor, avizierul UAT-ului şi pe pagina de internet a primăriei.

Campania a vizat informarea publicului prin diseminarea de materiale informative. S-au realizat 13.000 buc pliante şi 10 buc afișe care au contribuit, prin conţinutul lor, la sporirea gradului de conştientizare şi a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, la definirea faptelor de corupţie şi a modalităţilor de sesizare, la drepturile cetăţenilor de a obține informații de la nivelul autorităţilor locale şi informarea cetăţenilor cu privire la mijloacele pe care le au la dispoziţie pentru a sesiza şi a obține recunoașterea drepturilor (petiţii, sesizări, tel-verde, reclamaţii), în vederea adoptării unei atitudini civice anticorupţie.

Cele 13.000 buc pliante cele 10 buc afişe au fost distribuite în Municipiul Tecuci către instituţiile publice şi mediul privat.

Subactivitate 3.2  Dezvoltarea unor parteneriate între administraţia publică şi alţi actori locali.

Scopul acestei subactivități a constat în creşterea gradului de implicare al reprezentanților societății civile sau alţi actori locali în proiecte sau activităţi ale administraţiei publice locale, în parteneriat cu autorităţile publice locale pentru prevenirea corupţiei, promovarea eticii, integrităţii şi bunei guvernări. Această activitate s-a realizat prin intermediul unui număr de 6 mese rotunde la care au fost invitați reprezentanți ai mediului de afaceri local, actori locali, reprezentanţi ai societăţii civile pentru a promova acțiunile anticorupție, pentru realizarea de schimburi de date între diverse instituţii ale administraţiei publice, pentru a elimina redundanta informaţiilor solicitate cetăţenilor, pentru dezbaterea proiectelor ce vizează comunitatea locală şi a problemelor de interes general, inclusiv a riscurilor asociate faptelor de corupţie.

S-au organizat 6 mese rotunde cu următoarele tematici:

 • Control intern managerial,
 • Medierea disputelor,
 • Psihologia acțiunilor administrative,
 • Etica și integritate,
 • Managementul riscurilor,
 • Conflictul de interese

Documentele activității

 – Agenda masa rotunda 1 – Control Intern Managerial
 – Agenda masa rotunda 2 – Mediarea conflictelor
 – Agenda masa rotunda 3 – Psihologia actiunilor administrative
 – Agenda masa rotunda 4 – Etica si integritate
 – Agenda masa rotunda 5 – Managementul riscurilor si procedurilor 
 – Agenda masa rotunda 6 – Conflict de interese
 – Curs masa rotunda 1 – Control Intern Managerial din 12.04.2019
 – Curs masa rotunda 2 – Mediarea conflictelor din 15.05.2019
 – Curs masa rotunda 3 – Psihologia actiunilor administrative din 31.05.2019
 – Curs masa rotunda 4 – Etica si integritate din 14.06.2020
 – Curs masa rotunda 5 – Managementul riscurilor si procedurilor din 28.06.2019
 – Curs masa rotunda 6 – Conflict de interese din 30.07.2019

Activitatea 4 – Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilitaţilor personalului instituţiei în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei.

Subactivitate 4.1 Gestionarea grupului ţinta, desfăşurarea sesiunilor de formare şi certificarea personalului din cadrul Instituţiei. Această activitate corespunde cu SNA Obiectiv specific 4.1 – Creşterea gradului de educatie anticorupţie a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel central şi local – Educația anticorupție reprezintă o prioritate majoră. Conform SNA există un deficit semnificativ de cunoaştere de către angajați şi manageri a standardelor legale de integritate (protecţia avertizorului în interes public, consilierea etică, interdicțiile post angajare – pantouflage, gestionarea funcţiilor sensibile).

Scopul programului de formare a fost de pregătire a personalului de conducere şi de execuţie de la nivelul UAT Municipiul Tecuci, în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei.

Grupul tinta participant a fost format din 35 de persoane – personal de conducere şi de execuţie. Grupul ţintă a fost compus din: consilieri locali, persoane şefi birouri/servicii, conducere – Primar, Administrator public, personal de execuţie din diferite servicii/direcţii.

În această etapă s-a pregătit şi pachetul formativ pentru cursurile de formare: documente de curs, fise de lucru, prezentări în Powerpoint, liste de prezenţă. Procesul de formare specific a fost organizat şi derulat de către un serviciu pentru organizarea de cursuri de formare.

În vederea desfăşurării sesiunilor de formare şi certificare a personalului din cadrul Instituţiei a fost atribuit Contractul de prestări având ca obiect „Servicii de organizare de evenimente şi cursuri de formare profesională pentru proiectul „Anticorupţie, Integritate, Promovarea Eticii – AIPE, SIPOCA 419”.

S-au desfăşurat cursurile de formare profesională în perioada 21-23 august 2019, în cadrul Complexului Padina Ursului, localitatea Fundaţica, judetul Braşov la care au participant 35 de persoane. Grupul ţintă a fost format din consilieri locali, conducere, şefi servicii/birouri, personal de execuţie din cadrul Primăriei Tecuci. S-au întocmit: invitaţii de participare, agenda de curs, suportul de curs, liste de prezenţa, formulare individuale participanţi cu consimțământul prelucrării datelor cu caracter personal. Cursanţii au fost testati iniţial şi la finalul cursului, s-au completat chestionarele de evaluare a calităţii cursului. După evaluarea cunoștințelor cursanții au primit certificate de absolvire. Prestatorul serviciilor de formare profesională e elaborat Raportul de activitate.

Documentele activității

 – Suport curs formare Anticoruptie, Integritate, Promovarea Eticii
 – Agenda curs AIPE

Activitatea 5 – Management de proiect.

Subactivitate 5.1

Constituirea echipei de proiect, raportare, monitorizare, evaluare şi realizarea achiziţiilor de bunuri şi servicii necesare derulării proiectului

În cadrul Activitații 5 – Management de proiect, s-a constituit echipa de proiect, s-au întocmit rapoarte de activitate ale membrilor echipei de implementare, s-au organizat întâlniri de lucru, s-au elaborat cererile de rambursare, rapoarte de progres, notificări şi s-au organizat procedurile de achiziţii aferente proiectului.

Activitate 6 – Informare si publicitate.

Subactivitate 6.1 Promovarea si diseminarea proiectului.

Informarea şi publicitatea proiectului s-a derulat pe toată durata de implementare a proiectului timp de 14 luni. Responsabilul de comunicare din partea Primăriei Tecuci a realizat toate măsurile de informare şi publicitate în conformitate cu obligaţiile asumate prin contractul/ordinul de finanţare şi cu respectarea regulilor şi orientărilor în ceea ce priveşte vizibilitatea proiectului, conform Manualului de identitate vizuală pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020. S-a elaborat identitatea vizuală a POCA cu elementele grafice specifice (sigla şi sloganul POCA, logo-ul Uniunii Europene, logo-ului Guvernului României, logo-ul Instrumentelor Structurale) şi aceasta a fost utilizată pe documentele referitoare la implementarea proiectului.

Pentru promovarea şi diseminarea proiectului s-a publicat de site-ul primăriei şi la avizier o scurtă descriere a proiectului, s-a elaborat Planul de comunicare, s-a organizat conferinţa pentru lansarea proiectului în dată de 20.12.2018, ocazie cu care s-au achiziţionat şi distribuit 50 mape, 50 pliante, 50 pixuri, 2 afişe un roll-up, şi un comunicat de presă într-o publicaţie locală. S-au publicat pe site-ul primariei informații despre cursul de formare profesională. S-a publicat pe site-ul primăriei şi s-a afişat la avizier pliantul realizat în cadrul subactivității 3.1. în cadrul contractului pentru organizare campanie de informare privind corupţia adresată cetăţenilor. S-au realizat şi distribuit un număr de 13.000 pliante şi 10 buc Afişe A2.

Subactivitate 6.2 Conferința finală proiect.

La finalul proiectului s-a pregătit şi organizat o conferinţă de presă, ocazie cu care s-au achiziţionat şi distribuit 100 mape, 100 pliante, 100 pixuri, în care s-au prezentat rezultatele atinse prin implementarea proiectului şi beneficiile aduse. În cadrul conferinţei finale s-a organizat un scurt modul de informare cu privire la tematica dezvoltării durabile şi promovarea egalităţii de şanse.

La conferintă au participat 50 de persoane, personalul din cadrul UAT-ului Municipiul Tecuci, reprezentanţi ai altor autorităţi locale din judetul Galați, alte organizaţii. În cadrul Conferinţei finale s-au prezentat rezultatele atinse ale proiectului, importanta finanţaţii prin POCA FSE şi nevoia de a conştientiza celelalte instituţii despre necesitatea implementării măsurilor anticorupţie în folosul comunităţii şi al cetăţenilor.

Documentele activității

 – Comunicat presa deschidere – site UAT Tecuci
Comunicat inchidere AIPE
Material prezentare conferinta inchidere AIPE
Prezentare final proiect AIPE 2 – PowerPoint