Achiziții Proiect

 

 

ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

 

 •   25.07.2018- ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66,
judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiuitecuci.ro
intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile
art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii :

 1. Obiect principal : Servicii de integrare in invatamantul formal pentru copiii cu riscul de abandon scolar si excludere sociala – pregatire si dezvoltare cunostinte si abilitati pentru integrarea anteprescolarilor si prescolarilor în sistemul de învatamant formal— Cod CPV 85121270-6 – Servicii de psihologie sau psihiatrie servicii incluse in Anexa 2, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016
 1. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmează sa fie atribuit: Proiectul: Sansa T – Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, în cartierul N.Bălcescu – Tecuci.
 1. Valoarea estimată a acordului-cadru fara TVA: 308.000 lei

Acordul-cadru se va incheia cu un singur operator economic, pe o perioada cuprinsa intre data semnarii acordului-cadru si data de 28.08.2020.Frecventa contractelor care urmeaza sa fie atribuite este anuala (2018, 2019, 2020), iar valoarea fiecarui contract subsecvent este estimata astfel :

– 102.666,67 lei fara TVA in anul 2018,

-102.666,67 lei fara TVA in anul 2019,

-102.666,67 lei fara TVA in anul 2020.

 1. Cantitatea de servicii care trebuie prestată : conform Caietului de sarcini
 2. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprindă:

-Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)

-Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

-Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor
 1. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 2. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data deschiderii
 3. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
 4. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestari servicii: cel mai bun raport calitate/pret
 1. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
 2. Termenul valabilitate al acordului-cadru: pana la 28.08.2020.
 3. Plata pretului contractului subsecvent se va face in maxim 60 zile de la data recepţionării serviciilor si emiterii facturii fiscale..
 1. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, pusă la dispozitia ofertantilor pe SEAP
 1. Data limita pentru transmiterea ofertei : 06.08.2018 ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, jude ţul Galati
 1. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 06.08.2018 ora 12.00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, jude ţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii propriei simplificate privind Servicii de integrare in invatamantul formal pentru copiii cu riscul de abandon scolar si excludere sociala – pregatire si dezvoltare cunostinte si abilitati pentru integrarea anteprescolarilor si prescolarilor în sistemul de învatamant formal se găsete publicata pe platforma SEAP.

Avizat, Sef Birou Achiziţii , Valeriu Gabriel Hasan

Manager proiect, Ioan Pop

 

ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

            UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:

 1. Obiect principal: Servicii de organizare tabere copii si servicii de transport aferente – Cod CPV 55243000-5 – Servicii de tabere de copii, CPV 60140000-1 – Transport de pasageri ocazional servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016
 2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul: ”Sansa T – Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N.Balcescu – Tecuci”.
 3. Valoarea estimata a acordului-cadru fara TVA :      116.452,60 lei

Acordul-cadru se va incheia cu un singur operator economic, pe o perioada cuprinsa intre data semnarii acordului-cadru si data de 28.08.2020.

Frecventa contractelor care urmeaza sa fie atribuite este anuala (2018, 2019, 2020), iar valoarea fiecarui contract subsecvent este estimata astfel:

-58.226,30 lei fara TVA in anul 2018,

-29.113,15 lei fara TVA in anul 2019,

-29.113,15 lei fara TVA in anul 2020.

 1. Cantitatea de servicii care trebuie prestata : conform Caietului de sarcini
 2. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:

-Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)

-Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

-Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestari servicii: “pretul cel mai scazut”
 6. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
 7. Termenul valabilitate al acordului-cadru: pana la 28.08.2020.
 8. Plata pretului contractului subsecvent se va face in maxim 90 zile de la data receptionarii serviciilor si emiterii facturii fiscale..
 9. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, pusa la dispozitia ofertantilor cu titlu gratuit, pe site-ul: www.primariatecuci.ro
 10. Data limita pentru transmiterea ofertei : 24.07.2018 ora 11:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati
 11. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 24.07.2018 ora 12:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii propriei simplificate privind “Servicii de organizare tabere copii si servicii de transport aferente” se gaseste publicata pe pagina web a autoritatii contractante, respectiv www.primariatecuci.ro

Vizat, Sef birou achizitii ,   Valeriu Gabriel Hasan                                                                                                         Avizat , Ioan POP – Manager proiect

Întocmit, Alexandru Mihaita Vlad ,Expert achizitii ,SC Icomar Sud SRL

Documentele necesare achizitiei se pot descarca de mai jos :