Noutati Proiect Anticoruptie – Integritate

Anticoruptie, integritate, promovarea eticii-AIPE

 

Activitatea 1- Dezvoltarea si implementarea de mecanisme pentru punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul etcii si integritatii.

In cadrul acestei activitati a fost achizitionat un serviciu de consultant si expertiza pentru implementarea in cadrul institutiei UAT Municipiul Tecuci a unor masuri referitoare la prevenirea coruptiei si crearea mecanismelor si procedurilor in materie de etica si integritate in conformitate cu procedurile legislative si cu specificul organizatiei.

Astfel dupa realizarea unui raport privind analiza cantitativa si calitativa a institutiei si a documentelor existente-tipuri de procedure, norme, studii, analiza privind riscurile si vulnerabilitatile la coruptie si nevoile de interventie specific, in materie de etica, integritate si masuri anticoruptie, au fost elaborate urmatoarele documente:

  • Planul de integritate al UAT Municipiul Tecuci 2019-2020;
  • 6 proceduri de sistem pentru activitatile si nevoile specifice ale institutiei;
  • Ghidul de etica, integritate, responsabilitate, transparenta si profesionalism in functia publica;
  • Ghidul de bune practice pentru prevenirea coruptiei

 

Activitatea 2-Implementarea masurilor, instrumentelor de combatere a coruptieila nivelul institutiei.

In vederea realizarii Subactivitatii 2.1- Organizarea si functionarea unui grup de lucru pentru managementul riscurilor la coruptie, prin Dispozitia nr.44/21.01.2019, au fost desemnate 5 persoane din cadrul UAT Municipiul Tecuci, pentru a constitui un grup de lucru pentru managementul riscurilor la coruptie si de punere in aplicare a Planului de Integritate conform SNA 2014-2020.

Functionarea acestui grup de lucru este necesara in vederea sporirii capacitatii proprii de realizare a analizei riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie, identificarea masurilor de remediere si oferirea de sprijin pentru prevenirea savarsirii faptelor de coruptie si a incidentelor de integritate.

 

Activitatea 3- Implementarea unor mecanisme de cooperare cu societatea civilă și cetățeni.

In perioada 11.09.2019-18.10.2019 in cadrul proiectului ANTICORUPŢIE, INTEGRITATE, PROMOVAREA, ETICII-AIPE” cod SIPOCA 419, Activitatea 3-, Subactivitatea 3.1- Derularea campanii de constientizare a publicului cu privire la coruptie, s-a desfasurat o campanie de constientizare a cetatenilor prin materiale informative privind coruptia, prin diseminarea a circa 13,000 de materiale informative si postarea de afise A2. De asemenea informatiile au fost postate la avizierul UAT-ului si pe pagina de internet a primariei.

In baza Contractului de prestari servicii nr.49416/26.08.2019 incheiat cu SC EVOCONT MGM SRL, avand ca obiect Servicii pentru organizarea campaniei de informare privind coruptia adresata cetatenilor in cadrul proiectului, cele 13.000 de pliante au fost distribuite in randul cetatenilor Municipiului Tecuci, diverselor institutii ale administratiei publice locale, reprezentantilor mediului de afaceri local, actori locali, reprezentanti ai societatii civile.

 

In perioada 12.04.2019-30.07.2019 in cadrul proiectului ANTICORUPŢIE, INTEGRITATE, PROMOVAREA ETICII-AIPE” cod SIPOCA 419, Activitatea 3-, Subactivitatea 3.2 Dezvoltarea unor parteneriate între administrația publică și alți actori locali, Primaria Municipiului Tecuci a organizat 6 mese rotunde la care au fost invitate cel putin cate 15 persoane, reprezentanți ai mediului de afaceri local, actori locali, reprezentanți ai societății civile pentru a promova acțiunile anti-corupție, pentru realizarea de schimburi de date între diverse instituții ale administrației publice, pentru a elimina redundanța informațiilor solicitate cetățenilor, eventual pentru dezbaterea proiectelor ce vizează comunitatea locală și a problemelor de interes general, inclusiv a riscurilor asociate faptelor de corupție.

Scopul acestei subactivități constă în creșterea gradului de implicare al reprezentanților societății civile sau alți actori locali în proiecte sau activități ale administrației publice locale, în parteneriate cu autoritățile publice locale pentru prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări.

  Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1-CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate, Axa Prioritară-Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea- Creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.

Subactivitatea contribuie la indeplinirea Obiectivul general al proiectului respectiv creşterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupţiei la nivelul UAT Municipiul Tecuci, judeţul Galaţi, regiunea mai puţin dezvoltată Sud-est, în paralel cu consolidarea cunoştinţelor şi competenţelor pentru personalul din administraţia publică locală privind prevenirea corupţiei şi creşterea gradului de conştientizare a efectelor corupţiei în rândul acestora şi al cetăţenilor, în concordanţă cu măsurile stabilite în Strategia Naţională Anticorupţie 2016 – 2020.

Mesele rotunde au fost organizate în perioada 12.04.2019-30.07.2019 și au avut  următoarele tematici de dezbatere:

 

  1. Dezbaterea/masa rotunda numarul 1 a fost organizata în data de 12.04.2019, in Sala de Sedinte a UAT Municipiului Tecuci, interval orar 11.00-13.30, avand ca tematica ”Sistemul de Control Intern Managerial”.
  2. Dezbaterea/masa rotunda numarul 2 a fost organizata in data de 15.05.2019, in Sala de Sedinte a UAT Municipiului Tecuci, interval orar 11.00-13.30, avand ca tematica ”Medierea conflictelor”.
  3. Dezbaterea/masa rotunda numarul 3 a fost organizata in data de 31.05.2019, in Sala de Sedinte a UAT Municipiului Tecuci, interval orar 11.00-13.30, avand ca tematica ”Psihologia actiunilor administrative”.
  4. Dezbaterea/masa rotunda numarul 4 a fost organizata in data de 14.06.2019, in Sala de Sedinte a UAT Municipiului Tecuci, interval orar 11.00-13.30, avand ca tematica ”Etica si integritate”.
  5. Dezbaterea/masa rotunda numarul 5 a fost organizata in data de 28.06.2019, in Sala de Sedinte a UAT Municipiului Tecuci, interval orar 11.00-13.30, avand ca tematica ”Managementul riscurilor si procedurilor”.
  6. Dezbaterea/masa rotunda numarul 6 a fost organizata in data de 30.07.2019, in Sala de Sedinte a UAT Municipiului Tecuci, interval orar 11.00-13.30, avand ca tematica ”Conflict de interese”.

 

Activitatea 4-Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului instituției în ceea ce privește prevenirea corupției

 

In perioada 21.08.2019-23.08.2019 in cadrul proiectului ANTICORUPŢIE, INTEGRITATE, PROMOVAREA, ETICII-AIPE” cod SIPOCA 419, Subactivitatea 4.1- Gestionarea grupului țintă, desfășurarea sesiunilor de formare si certificarea personalului din cadrul instituției, Primaria Municipiului Tecuci a organizat cursul de formare profesională, instruire și certificare în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției la nivelul UAT Municipiul Tecuci, județul Galați, regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est, în paralel cu consolidarea cunoștințelor și competențelor pentru personalul din administrația publică locală privind prevenirea corupției și creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției în rândul acestora și al cetățenilor, în concordanță cu măsurile stabilite în Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020.

Unul dintre rezultatele proiectului și indicator de realizare îl reprezintă instruirea și certificarea în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității, a unui număr de 35 de persoane din cadrul UAT Municipiul Tecuci.

Conform cererii de finanțare, grupul țintă participant la formare este format din 35 de persoane, fiind structurat astfel:

– 18 consilieri locali;

– 4 persoane conducere: Primar, Viceprimar, Administrator public, Secretar UAT;

– 6 persoane șefi birouri/servicii;

– 7 persoane – personal de execuție din diferite servicii/direcții.

Cursul a durat 3 zile, locația cursului fiind Complexul Padina Ursului, localitatea Fundățica, județul Brașov. Furnizorul de cursuri a asigurat sala de curs, tehnologia necesara si pauzele de lucru si pensiune completa pentru cei 35 de cursanti.

Persoanele participante la formare, la finalul cursului au fost examinate si au primit un certificat de absolvire a cursului de instruire cu tema ”Anticorupție, integritate, promovarea eticii”.